Author: admin

พาณิชย์ เตรียมจัดยิ่งใหญ่ “Bangkok Gems & Jewelry Fair” ครั้งที่ 60 ดันไทยเป็นฮับการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก

     กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) พร้อมจัด “งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ หรือ Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 60” อย่างยิ่งใหญ่ เดินหน้าผลักดันไทยสู่ฮับการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก พร้อมต้อนรับนักธุรกิจและผู้ซื้อกว่า 20,000 ราย จาก 130 ประเทศทั่วโลก นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยระหว่างการแถลงข่าว ซึ่งจัดขึ้นวันนี้ (15 สิงหาคม 2560) ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ว่า “อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยนั้นเป็นหนึ่งภาคส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ที่ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ช่างฝีมือและแรงงานในภาคอุตสาหกรรมรวมกว่า 1 ล้านคน โดยในปีที่ผ่านมา ไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับอันดับ 10 ของโลก และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับนำรายได้ เข้าประเทศจากการส่งออกแล้วราว 6,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นสินค้าส่งออกอันดับ 3 ของประเทศ ” “รัฐบาลไทย เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ จึงได้กำหนดมาตรการในหลากหลายมิติเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก อาทิ มาตรการยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (หมวด 71) มาตรการภาษีที่ผู้ประกอบการสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่า ของรายจ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้างแรงงาน ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนในการผลิตต่ำลง มาตรฐานพัฒนาการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า และแรงงานเพื่อให้สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยที่ยอมรับในตลาดโลก ตลอดจนมาตรการส่งเสริมการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ การสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์แหล่งการท่องเที่ยวในย่านการค้าที่สำคัญ เป็นต้น” นางอภิรดีให้รายละเอียดงานซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ว่า “Bangkok Gems and Jewelry Fair ถือเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยทั้งขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการระดับ SMEs ที่ต้องการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ ได้เจรจาการค้า และพบปะกับพันธมิตรจากทั้งในประเทศและนานาประเทศ ที่สำคัญคือเป็นเวทีการค้าที่เปิดโอกาส ให้นักออกแบบหน้าใหม่ที่มีศักยภาพ ได้แสดงผลงานด้านการออกแบบและผลิตเครื่องประดับอันประณีตและเต็มเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์สู่สายตาของกลุ่มเป้าหมายจากทั่วโลกอีกด้วย โดยงานในครั้งนี้จะรวบรวมผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ส่งออกชั้นนำของไทยและจากนานาประเทศกว่า 900 รายมาจัดแสดง อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น...

Read More

4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ชูภูมิปัญญาผ้าล้านนาตะวันออกเชื่อมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานการเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ ชูมรดกภูมิปัญญาผ้าล้านนา สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชวนสัมผัสอารยธรรมผ้าล้านนาตะวันออกบนเส้นทางรอยไหมใยฝ้ายใน 4 จังหวัดช่วงโลว์ซีซั่น ทั้งผลิตสารคดีท่องเที่ยวประกวดแข่งขันออกแบบสินค้าท่องเที่ยวและเครื่องแต่งกายจากผ้าพื้นเมือง พร้อมจัดเวทีแฟชั่นโชว์อัตลักษณ์ความงดงามของผ้าทอล้านนาตะวันออกสู่สากล นำโดย “มารีญาพูนเลิศลาภ”Miss Universe Thailand 2017 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นางนาถนรี ธนะปัญโญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ นายเสริฐ ไชยานันตาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่านนายคมสันต์ สุมะนาถท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยานางสาวปราณปริยา พลเยี่ยมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายนางสาวเอิบลาภ ศรีภิรมย์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่รวมทั้งน.ส. มารีญา พูนเลิศลาภMiss Universe Thailand 2017น.ส. สุภาภรณ์ฤทธิพฤกษ์รอง Miss Universe Thailand 2017และ นายพุทธิพงษ์ คล้ำจีนภาณุวงศ์ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมผ้าล้านนาตะวันออก เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย(แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย) ตามโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว ณ ลาน Event Hall The Mall 3 รามคำแหงกรุงเทพมหานคร นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยปัจจุบันได้มีนำเสนอจุดแข็งของไทย คือ “วิถีไทย” อันเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความเป็นไทยแท้ ดั้งเดิม จึงมีการต่อยอดนำเสนอสินค้าการท่องเที่ยวที่ผูกโยงกับวิถีไทยที่ลงลึกมากขึ้น เพื่อนำรายได้และความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจฐานราก ทำให้คนท้องถิ่นเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว นำไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวในอนาคตซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดแพร่ น่าน พะเยาและเชียงราย หรือกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก ได้สนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และนิเวศ โดยมีการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และการส่งเสริมการตลาดแต่ที่ผ่านปริมาณนักท่องเที่ยวจะมีมากเฉพาะในฤดูกาลท่องเที่ยว หรือ ไฮซีซั่น(High Season)เพียงเท่านั้น ทั้งที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีความหลากหลายทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวชุมชนที่เกิดขึ้นมาใหม่อีกหลายชุมชน ดังนั้นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่...

Read More

คืนกระเจียวพื้นถิ่นพุหางนาคเพื่อการท่องเที่ยวสู่สากล

นายสมจินต์ ชาญกระบี่ รักษาการ ผจก.อพท .7 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คืนกระเจียวพื้นถิ่นพุหางนาคเพื่อการท่องเที่ยวสู่สากล” ภายใต้โครงการการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเทียวอย่างยั่งยืน (อพท.) โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับ วนอุทยานพุม่วง และชมรมอนุรักษ์นำเที่ยวสวนหินพุหางนาค จัดกิจกรรรมขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวพุหางนาคไปพร้อมกับส่งเสริมและสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์พันธุ์กระเจียวพื้นถิ่นในป่าสวนหินพุหางนาค นายชัชวาล เอี่ยมตาก หัวหน้าวนอุทยานพุม่วง ได้มอบหมายให้ นายจักรพงศ์ อุบาลี เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมฯ และมี นางสาวชมพูนุท ธาราสิทธิโชค เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อพท.7 เป็นพิธีกร ซึ่งโครงการนี้ นายเมธี แย้มเกษร เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ อพท.7 เป็นผู้ประสานหลักตามโครงการ และมีนายวรวีร์ จารุภุมมิก และนางสาวณัฐนันท์ ชาวสวนศรีเจริญ ผู้ปฏิบัติงาน อพท.7 เข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดย วนอุทยานพุม่วง และ ชมรมอนุรักษ์นำเที่ยวสวนหินพุหางนาค นายสมเกียรติ สำเร็จทรัพย์ นายชัด ชาวสวน นำทีมเป็นผู้ดำเนินการในการเตรียมความพร้อมการจัดงานร่วมกับ วนอุทยานพุม่วง ตั้งแต่การเตรียมเมล็ดพันธุ์ การปลูกต้นกล้ากระเจียว การจัดทำเสียมขุดดินซึ่งทำจากไม้ไผ่ การประสานครัวอิ่มทิพย์ในการเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมงาน โดยในวันนี้มีหน่วยงาน/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน/นักเรียน นักศึกษาให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 220 คน นางสาวฉัฐพนิต มยูขโชต นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอู่ทองนำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท้าวอู่ทองมาร่วมกิจกรรมจำนวน ประมาณ 20 คน, วนอุทยานพุม่วงและป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 245 ป่าเขาตะโกปิดทองและป่าเขาเพชรน้อยและอาสาสมัครนำเที่ยวสวนหินพุหานาค จำนวน 35 คน, ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อู่ทองและนักศึกษา กศน.อู่ทอง จำนวน 50 คน, อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนอู่ทอง จำนวน 50 คน, อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระ จำนวน 50 คน, ผู้แทนชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดีอู่ทอง จำนวน 1 คน, ชาวชุมชนวัดเขาพระ 6 คน และชาวชุมชนศรีสรรเพชญ์ 6 คน, ผู้แทนจากแคมป์อู่ทองสักทอง...

Read More

ASEAN-India Expo and Forum การเชื่อมโยงอาเซียน-อินเดียครั้งสำคัญ สู่การเติบโต และเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลก

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีเปิด “ASEAN-India Expo and Forum” วาระทางเศรษฐกิจแห่งปี ซึ่งมีรัฐบาลไทยโดยกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพ จับมือกับหน่วยงานพันธมิตร และอีก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งประเทศอินเดีย จัดเวทีพบปะครั้งใหญ่ระหว่างผู้แทนระดับสูงภาครัฐและภาคเอกชนจากทั้งสองฝ่าย สร้างการเชื่อมโยงเพื่อผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน พร้อมจัดมหกรรมสินค้าแสดงศักยภาพอันเต็มเปี่ยมของแต่ละประเทศ เต็มพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าและสัมมนานานาชาติ ASEAN-India Expo and Forum: Strategic Economic Partnership & Connectivity จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในเช้าวันนี้ (3 สิงหาคม 2560) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีเปิดและแสดงปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วยการกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในพิธีเปิดโดย Mrs Nirmala Sitharaman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของอินเดีย และมีนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชนให้การต้อนรับ ภายในวันเดียวกัน เวทีเสวนาเข้มข้นด้วยหัวข้อ “Untapped Trade Potential” โดย Mr Rolf Dieter Daniel, ประธานสภาธุรกิจ EU-ASEAN; “ASEAN’s 50th Anniversary and Beyond” โดย Mr Le Luong Minh เลขาธิการอาเซียน; “Trade and Investment Opportunities in AEC” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางอภิรดี ตันตราภรณ์; “Linkage between ‘Make in India’ and AEC” โดย Mrs Nirmala Sitharaman, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดีย; “ASEAN-India as One Destination” โดยนางกอบกาญจน์...

Read More

พาณิชย์เปิดตลาดซื้อขายยางพารา-ผลิตภัณฑ์ คาดจับคู่ธุรกิจซื้อขายกว่าหมื่นห้าพันล้านบาท

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการเจรจาการค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราระหว่างผู้นำเข้าต่างประเทศและผู้ประกอบการไทยว่า มีผู้ซื้อผู้นำเข้ากว่า 100 ราย จาก 25 ประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศในอาเซียน อินเดีย บังคลาเทศ จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป รัสเซีย อียิปต์ ซาอุดิอาระเบีย อิหร่าน ตุรกี อาร์เจนติน่า และสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้ประกอบการไทยเกือบ 100 ราย เข้าร่วมการเจรจาธุรกิจในครั้งนี้ “กระทรวงพาณิชย์เชื่อมั่นว่า กิจกรรมการเจรจาการค้าในวันนี้จะเป็นอีกก้าวแห่งความสำเร็จที่สำคัญแก่อุตสาหกรรมยางพาราไทยในการขยายตลาด แสวงหาและสร้างพันธมิตรกับคู่ค้ารายใหม่ ตลอดจนตอกย้ำความสัมพันธ์ทางการค้ากับคู่ค้าต่างประเทศ สำหรับสินค้ายางพาราที่ได้รับความสนใจจากผู้นำเข้าต่างประเทศ ได้แก่ ยางล้อ ยางธรรมชาติ ถุงมือยาง ยางคอมพาวด์ และผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ คาดว่าการจับคู่ธุรกิจครั้งนี้จะเกิดมูลค่าการซื้อขายโดยรวมกว่า 15,000 ล้านบาท” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวเสริมว่า ผู้นำเข้ายางและผลิตภัณฑ์ยางรายใหญ่จากต่างประเทศที่ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้นำเข้าจากประเทศจีน อาทิ บริษัท ชิงต่าว ดับเบิ้ลสตาร์ ผู้ผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์ภายใต้แบรนด์ดับเบิ้ลสตาร์ ซึ่งเป็นแบรนด์อันดับ 1 ของจีน บริษัท ชิงต่าว เซนทูรี่ ไทร์ ผู้ผลิตและจำหน่ายล้อรถยนต์และเครื่องบิน มีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีกำลังการผลิต 27 ล้านล้อต่อปี และบริษัท กวางโจว ซิโน รับเบอร์ ผู้นำเข้ายางพารารายใหญ่ของมณฑลกวางตุ้ง นอกจากนี้ยังมีบริษัท บาเรซ อินดัสเตรียล คอมเพล็กซ์ จากอิหร่าน ผู้ผลิตยางรถยนต์และอะไหล่รถยนต์ทำจากยางพาราใหญ่อันดับ 1 ของประเทศ บริษัท คาเร็กซ์ เบอร์ฮัด จากมาเลเซีย ผู้ผลิตถุงยางอนามัยรายใหญ่ของโลก มีกำลังการผลิต 5 ล้านชิ้นต่อปี และบริษัท เดอะ เซาเทิร์น รับเบอร์ อินดัสตรี จากเวียดนาม ผู้ผลิตนำเข้าและผู้ผลิตยางในรถจักรยาน จักรยานยนต์ และรถยนต์ประเภทต่างๆ...

Read More