ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดกิจกรรม SACICT Award 2020 ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่ได้ทุก GEN” เฟ้นหานักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ประชันไอเดียแฟชั่นเครื่องแต่งกาย ที่สอดรับกับวิถีชีวิตของคนไทย เพื่ออนุรักษ์และต่อยอดมูลค่าเชิงพาณิชย์ ตั้งเป้าก้าวสู่ศูนย์กลางศิลปหัตถกรรมของเอเชีย

    นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า SACICT เป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สากลผ่านงานศิลปหัตถกรรมเพื่ออนุรักษ์คุณค่าแห่งศิลปาชีพและต่อยอดมูลค่าเชิงพาณิชย์ โดยเฉพะการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงานด้านศิลปาชีพและงานศิลปหัตถกรรมไทยในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งล้วนเป็นความงดงามอันทรงคุณค่ายิ่งของแผ่นดินไทย เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศและในเวทีโลกได้สัมผัสและตระหนักถึงคุณค่าแห่งความเป็นไทย ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสังคม มีความเป็นสากลและคงอยู่คู่กับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน

    SACICT จึงได้ดำเนินโครงการประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ (SACICT AWARD 2020) ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความสามารถได้นำเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรม ประเภทแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ในหัวข้อ “ผ้าไทยใส่ได้ทุก GEN” โดยมุ่งเน้นการผสมผสานองค์ความรู้และภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมไทยเข้ากับทักษะการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกายผ้าไทยในรูปแบบหัตถกรรมร่วมสมัย ให้สอดรับกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน และนำไปสู่การเชื่อมโยงผลงานสู่ภาคอุตสาหกรรมแฟชั่น ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ตลอดจนช่วยเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้ผ้าศิลปาชีพและผ้าไทยทอมือประเภทต่างๆ  โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย 1.ประเภทชุด Finale 2.ประเภทชุดสำหรับยุค Baby Boomer Generation 3.ประเภทชุดสำหรับยุค Generation X 4.ประเภทชุดสำหรับยุค Generation Y และ 5.ประเภทชุดสำหรับยุค Generation Z  โดยมุ่งเน้นการนำเสนอจุดเด่นและคุณค่าของผ้าศิลปาชีพและผ้าไทยทอมือประเภทต่างๆ มาใช้เป็นวัสดุหรือวัตถุดิบหลักในการนำเสนอแนวคิดการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกายให้มีความโดดเด่น ประณีต งดงาม คงความเป็นเอกลักษณ์ และสามารถสวมใส่ได้อย่างร่วมสมัย เพื่อชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

    SACICT ได้กำหนดการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวดทั้งประเภทประชาชนทั่วไปที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป และประเภทนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สามารถส่งผลงานประกวดได้ทั้งประเภทเดี่ยวและทีมไม่เกิน 3 คน โดยดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด ได้ที่ https://www.sacict.or.th/th/detail/2020-08-10-14-03-50?event-project=1, ไลน์แอด: SACICTAWARD หรือ โทร.  096 638 7602 , 097 032 3082 พร้อมส่งใบสมัครและแบบร่างผลงานได้ตั้งแต่วันนี้–20 สิงหาคม 2563 พร้อมกันนี้คณะกรรมการจะได้คัดเลือกผลงานจากแบบร่างประเภทละ 10 ผลงาน รวม 50 ผลงาน พร้อมทั้งสนับสนุนเงินทุนเพื่อตัดเย็บชุดจริงเพื่อให้นางแบบทั้ง 50 คนได้นำเสนอบนรันเวย์ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ศิลปาชีพ  บางไทร