กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานการเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ ชูมรดกภูมิปัญญาผ้าล้านนา สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชวนสัมผัสอารยธรรมผ้าล้านนาตะวันออกบนเส้นทางรอยไหมใยฝ้ายใน 4 จังหวัดช่วงโลว์ซีซั่น ทั้งผลิตสารคดีท่องเที่ยวประกวดแข่งขันออกแบบสินค้าท่องเที่ยวและเครื่องแต่งกายจากผ้าพื้นเมือง พร้อมจัดเวทีแฟชั่นโชว์อัตลักษณ์ความงดงามของผ้าทอล้านนาตะวันออกสู่สากล นำโดย “มารีญาพูนเลิศลาภ”Miss Universe Thailand 2017

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นางนาถนรี ธนะปัญโญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ นายเสริฐ ไชยานันตาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่านนายคมสันต์ สุมะนาถท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยานางสาวปราณปริยา พลเยี่ยมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายนางสาวเอิบลาภ ศรีภิรมย์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่รวมทั้งน.ส. มารีญา พูนเลิศลาภMiss Universe Thailand 2017น.ส. สุภาภรณ์ฤทธิพฤกษ์รอง Miss Universe Thailand 2017และ นายพุทธิพงษ์ คล้ำจีนภาณุวงศ์ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมผ้าล้านนาตะวันออก เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย(แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย) ตามโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว ณ ลาน Event Hall The Mall 3 รามคำแหงกรุงเทพมหานคร

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยปัจจุบันได้มีนำเสนอจุดแข็งของไทย คือ “วิถีไทย” อันเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความเป็นไทยแท้ ดั้งเดิม จึงมีการต่อยอดนำเสนอสินค้าการท่องเที่ยวที่ผูกโยงกับวิถีไทยที่ลงลึกมากขึ้น เพื่อนำรายได้และความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจฐานราก ทำให้คนท้องถิ่นเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว นำไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวในอนาคตซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดแพร่ น่าน พะเยาและเชียงราย หรือกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก ได้สนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และนิเวศ โดยมีการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และการส่งเสริมการตลาดแต่ที่ผ่านปริมาณนักท่องเที่ยวจะมีมากเฉพาะในฤดูกาลท่องเที่ยว หรือ ไฮซีซั่น(High Season)เพียงเท่านั้น ทั้งที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีความหลากหลายทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวชุมชนที่เกิดขึ้นมาใหม่อีกหลายชุมชน ดังนั้นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยวขึ้น โดยกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมผ้าล้านนาตะวันออก เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย (แพร่ น่าน พะเยาเชียงราย)ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเกิดจากมรดกภูมิปัญญาของชาวล้านนาตะวันออก นำมาส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวทางด้านศิลปวัฒนธรรมในช่วงโลว์ซีซั่น (Low Season)หรือ นอกฤดูกาลท่องเที่ยว กระตุ้นนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนจังหวัดแพร่ น่าน พะเยาและเชียงราย เพิ่มมากขึ้น อันจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ภายใต้โครงการดังกล่าวมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดทำสารคดีท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ “เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย” นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวในแหล่งผ้าทอแต่ละจังหวัด และเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี28 ช่อง 3 (SD)การจัดประกวดแข่งขันออกแบบสินค้าทางการท่องเที่ยวและเครื่องแต่งกายโดยใช้ผ้าพื้นเมืองพร้อมทั้งยังมีกำหนดจัดเวทีแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอล้านนาตะวันออก ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ : งาน “ซิ่นงาม นามจกเมืองลอง” และงาน “Thailand Indigo Fashion Week” วันที่ 1-3 ก.ย. 2560, จังหวัดน่าน : งาน “เสน่ห์ซิ่นน่าน สืบสานงานเครื่องเงิน” วันที่ 8-10 ก.ย. 2560, จังหวัดพะเยา : งาน “พะเยาผ้าทอมรดกแห่งภูมิปัญญา” วันที่ 15-16 ก.ย. 2560 และจังหวัดเชียงราย : งาน “อารยธรรมผ้าล้านนาตะวันออกผ้าทอพื้นถิ่นไทยสู่สากล” วันที่ 22-24 ก.ย. 2560 ทั้งนี้ โครงการได้รับเกียรติจาก น.ส. มารีญา พูนเลิศลาภMiss Universe Thailand 2017ตัวแทนสาวไทยที่จะไปร่วมการประกวด Miss Universe 2017 ที่ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายนนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์(Presenter)เพื่อนำเสนออัตลักษณ์ความงดงามของผ้าทอล้านนาตะวันออกสู่สากลโดยน.ส. มารีญาพูนเลิศลาภ จะเข้าร่วมในพิธีเปิดงานและเดินแบบแฟชั่นโชว์ในชุดผ้าทอล้านนาตะวันออกบนเวทีของทั้ง 4 จังหวัดอีกด้วย

ด้านนางนาถนรี ธนะปัญโญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ กล่าวเพิ่มเติมถึงการประกวดแข่งขันออกแบบสินค้าทางการท่องเที่ยวและเครื่องแต่งกายโดยใช้ผ้าพื้นเมืองในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2หรือรางวัล Eastern Lanna Design Award 2017ว่า เป็นความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากมรดกทางภูมิปัญญาผ้าทอท้องถิ่นโดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมส่งผลงานชิงเงินรางวัลรวมกว่า 8 แสนบาท โดยรูปแบบการประกวดผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยประเภทชุดแต่งกายจากผ้าพื้นเมือง เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสำหรับสุภาพบุรุษหรือสตรี (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน 1 ชุด และประเภทสินค้าทางการท่องเที่ยวจากผ้าพื้นเมือง เช่น ของที่ระลึก ของฝาก ชนิดใดก็ได้ จำนวน 1 ชิ้นซึ่งผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปสัญชาติไทย และสามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมของโครงการทั้งนี้กำหนดเปิดรับสมัครส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม นี้ โดยส่งผลงานด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ไปได้ที่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนงเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือส่งผลงานออนไลน์ทางFacebook fanpace : เส้นทางรอยไหมใยฝ้ายผ้าล้านนาตะวันออก หรือ Link การสมัคร

ขณะที่ น.ส. มารีญา พูนเลิศลาภ Miss Universe Thailand 2017กล่าวถึงการได้รับคัดเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ของโครงการ ว่า ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ทำให้เห็นว่ากว่าจะมาเป็นผ้าทอล้านนาในแต่ละผืนนั้น ไม่ได้มีแค่กระบวนการผลิตที่ละเอียดในทุกขั้นตอนเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องราวของผืนผ้าแต่ละชนิด แต่ละแบบที่มีความประวัติความเป็นมาแตกต่างกันมีความหมายที่สะท้อนในลวดลายของผืนผ้า ซึ่งเกิดจากการสั่งสมภูมิปัญญาของชาวล้านนาตั้งแต่เมื่อครั้งอดีตดังนั้นการนำเอาผ้าทอล้านนามาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ย่อมทำให้คนในรุ่นปัจจุบันมีเปิดโอกาสเดินทางไปสัมผัสเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตผ้าทอล้านนาสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ลึกซึ้งและยังได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานผ้าทอล้านนาอีกด้วย