คุณวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เดินหน้าจัดสัมมนาใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.ขอนแก่น จ.สงขลา และกรุงเทพฯ ภายในเดือนมกราคม 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในปี 2560 และสร้างความรู้ความเข้าใจในการเปิดรับข้อเสนอโครงการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) และมาตรา 97(5) ในปี 2561 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคส่วนต่างๆ เช่น นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบกิจการพลังงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ให้สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการ ได้ถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 


สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กกพ. ได้ให้สำนักงาน กกพ. เตรียมเปิดรับข้อเสนอโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยกำหนดกรอบการจัดสรรเงินกองทุนฯ ตามมาตรา 97(4) ประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะเน้นโครงการที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ซ้ำซ้อนกับที่ดำเนินการมาแล้ว หรือเป็นการต่อยอดโครงการศึกษา วิจัย หรือส่งเสริม สาธิตและพัฒนาโครงการต้นแบบด้านพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการถ่ายทอดขยายผล และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าอย่างแพร่หลายมีประสิทธิภาพ

       

รวมทั้ง กำหนดกรอบการจัดสรรเงินกองทุนฯ ตามมาตรา 97(5) ประมาณ 400 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า โดยเน้นการสร้างความรู้ ความตระหนัก ของสังคมและประชาชน ให้กับนิติบุคคลไทยทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีสิทธิยื่นข้อเสนอโครงการ ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรไม่แสวงหากำไร ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน หรือ หน่วยงานด้านสื่อสารมวลชน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน กกพ. ที่ www.erc.or.th