บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดงาน “TU ASEAN Expo 2017” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีอาเซียน โดยนางฉมาพรรณ รังคะรัตน  ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่  เผยว่า ไทยเบฟฯ ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งในระดับประเทศ และในภูมิภาคเพื่อให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ซึ่งการทำงานร่วมกันกับชาติอาเซียนจะนำไปสู่การเชื่อมโยงของสังคม และการทำกิจกรรมต่าง ๆ
ไทยเบฟฯ นอกจากทำธุรกิจแล้วยังมีกิจกรรมด้านสังคม วัฒนธรรม ชีวิตและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย โดยช่วงปลายปี 2559 ได้เปิดตัวโครงการ EISA (Education Institute Support Activity)  เพื่อสนับสนุนพัฒนาด้านการศึกษา โดยให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อวางรากฐานในวัยอุดมศึกษา เพราะคนเหล่านี้จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
ไทยเบฟฯ มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นการสนับสนุนอาเซียนด้วย โดยได้จัดตั้งศูนย์ C asean ขึ้นในปี 2556 ให้เป็นพื้นที่สนับสนุนการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งขึ้น มีรูปแบบการดำเนินกิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise โดยไม่ได้มุ่งหวังในการสร้างผลกำไร แต่มุ่งเน้นสร้างฐานองค์ความรู้ในอาเซียนด้านธุรกิจรุ่นใหม่ ศิลปะ และวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายและกิจกรรมให้กับคนรุ่นใหม่ในอาเซียนเพื่อส่งเสริมให้เป็นพลเมืองอาเซียนที่ดีต่อไป

 

ทั้งนี้ C asean ประกอบด้วย

Knowledge Center แหล่งรวมองค์ความรู้และการวิเคราะห์ ข้อมูลทั้งด้านธุรกิจ ศิลปะ และวัฒนธรรม

“Dream office” (Co-working Space) พื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมห้องประชุมและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

C asean Academy แหล่งศึกษาที่ฉีกกรอบจากรูปแบบเดิมๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนา ศักยภาพและเสริมทักษะที่จำเป็นต่อความต้องการในศตวรรษที่ 21

C asean Forum พื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหลากหลายกลุ่มคน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนภูมิภาคต่อไปในอนาคต