รองศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลของดีชายแดนใต้” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ

               ซึ่งงาน “เทศกาลของดีชายแดนใต้” ครั้งนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ หรือ ศอ.บต. ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ผลิตผู้ประกอบการได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อขยายตลาดสินค้าให้กว้างขวางขึ้น อันจะนำไปสู่การสร้างโอกาส สร้างรายได้ ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมในจังหวัดใช้แดนใต้

                การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างรายได้และเพิ่มช่องทางตลาด กระจายผลผลิตในพื้นที่ สู่ภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงการบูรณาการระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

                ทั้งนี้ การจัดงานเทศกาลของดีชายแดนใต้ ณ จังหวัดนครสวรรค์ถือเป็นครั้งที่ 2 สืบเนื่องจากผลตอบรับที่ดีในปี 2560 ที่มียอดจำหน่ายสินค้าสั่งซื้อเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก โดยในครั้งนี้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 3-9 สิงหาคม 2563 เปิดจำหน่ายสินค้าตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ทุกวัน

                 จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง ได้มาแวะอุดหนุนซื้อสินค้าที่มีคุณภาพหลากหลาย เช่น อาหารปรุงสด สินค้าแปรรูป เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับตกแต่งจากผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล และผู้ประกอบการจังหวัดนครสวรรค์ รวม 130 บูธ ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ทั้งจากจังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป