เคเอฟซี ประเทศไทย เผย 10 โครงการเด็ดจากทีมตัวจริง ตัวแทนจากทั่วประเทศที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในโครงการ “KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม 2017” ปี 2 ซึ่งเป็นโครงการประกวดแผนงานและแผนพัฒนาชุมชนด้วยความคิดสร้างสรรค์ หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ตรงความต้องการของชุมชนเป้าหมาย ด้วยการนำทรัพยากรต่างๆ ของเคเอฟซีไปประยุกต์และส่งเสริมแผนงานให้ยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด โครงการฯ นี้ได้มีการประชาสัมทพันธ์และเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ไปยังนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ ปวส.ทั่วประเทศ ในปีนี้มีแผนงานที่ส่งเข้าประกวดกว่า 1,000 โครงงาน คณะกรรมการและทีมงานมีกระบวนการคัดเลือกและติดตามผลการพัฒนาอย่างเข้มข้นเป็นเวลากว่า 5 เดือน ในวันนี้จะเป็นการนำเสนอผลงานของ 10 ทีมสุดท้ายต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างวิชาชีพ รวมถึงผู้บริหารของเคเอฟซี ประเทศไทย จากนั้นจะเป็นการตัดสินและประกาศทีมผู้ชนะเลิศของประเทศไทย

“โครงการ ‘KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม’ 2017 จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “คิดให้ใช่…แล้วไปให้สุด” โดยทางเคเอฟซีเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพาะหลักการและกระบวนความคิดที่ถูกต้องแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ เริ่มจากการ คิดให้ใช่ ด้วยการแนะแนวทางในการค้นหาศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ภายใน และนำออกมาเป็นรูปธรรม พร้อมรู้จักนำทรัพยากรโดยรอบมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงเข้าใจปัญหาหรือความท้าทายในสังคม และสามารถผนวกเป็นแนวทางบรรเทาปัญหาในชุมชนให้ทุเลาได้ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ถัดมาเป็นการสนับสนุนให้ ไปให้สุด ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงตามแผนงานที่วางไว้ โดยเคเอฟซีให้การสนับสนุนด้านเงินทุนและทรัพยากรของร้านเคเอฟซีที่มีอยู่หลากหลาย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่โครงงานและชุมชนอย่างแท้จริง
10 ทีมตัวจริงที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงงานนับพันทั่วประเทศ และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ได้แก่

1. ทีม Marketingไฟท์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เสนอโครงการ “เศษอาหารมหัศจรรย์ สู่ชุมชนคนเลี้ยงปลาบ้านบางไหน”
2. ทีม ดีเด้อล่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เสนอโครงการ “กุ๊กไก่สร้างอาชีพ คืนเด็กดีสู่สังคม”
3. ทีม ABOVE มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เสนอโครงการ “สร้างงาน เสริมรายได้ หญิงไร้บ้านธัญบุรี”
4. ทีม The Eagle Eyes มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอโครงการ “From Zero to Hero”
5. ทีม HOW ARE YOU TODAY มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เสนอโครงการ “ภาชนะใส่อาหารที่ใช้งานแล้ว กับการสร้างรังสู่อาชีพ”
6. ทีม Chic Chic Hero มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสนอโครงการ “OT Chicken ไก่เส้นทำเงิน”
7. ทีม Bone To Feed มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เสนอโครงการ “Bone to feed แยกกระดูกไก่เพื่ออาหารใหม่ให้สุนัขจรจัด”
8. ทีม Brainstorm มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เสนอโครงการ “ผู้พันสานฝันเด็กไทย สู่อาชีพที่มั่นคง”
9. ทีม ไก่สุข มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสนอโครงการ “สานสร้างสุข”
10. ทีม ขาเจี๊ยบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เสนอโครงการ “KFC Experience for the Blind”

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทีมชนะเลิศจากเกณฑ์ ได้แก่ ความชัดเจนและความถูกต้องของ Insight จากกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาความเชื่อมโยงหรือดึงความร่วมมือจากชุมชนเคเอฟซีและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนและต่อยอดได้ ความคืบหน้าในการนำโครงการไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการนำเสนอโครงการ และ พัฒนาการด้านการเรียนรู้ของทีมและการตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ

ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม : Marketing ไฟท์  / มหาวิทยาลัยทักษิณ  โครงการ : เศษอาหารมหัศจรรย์ สู่ชุมชน คนเลี้ยงปลา บ้านบางไหน

ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ ทีม Chic Chic Hero / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการ : O.T. Chicken ไก่เส้นทำเงิน

ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  ทีม Bone to feed / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โครงการ : แยกกระดูกไก่เพื่ออาหารใหม่ให้สุนัขจรจัด

  ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคมได้ที่ เว็บไซต์ www.kfcthailand.com Facebook.com/KFCCommunityHero