Mr.Ath_Hemvijitraphanเชลล์ประเทศไทย แต่งตั้ง อรรถ เหมวิจิตรพันธ์ เป็นรองประธานกรรมการ

 

 

 

บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด แต่งตั้ง นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ เป็นรองประธานกรรมการ ดูแลงานรัฐกิจสัมพันธ์และการพัฒนาธุรกิจใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  สืบต่อจากนายชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์ ซึ่งเกษียณอายุการทำงานเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา