ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology Institute Unmanned Aircraft Systems Training Centre : DTI-UTC) ผ่านการรับรองจากสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน Approved Training Organization (ATO) ตามประกาศข้อบังคับของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกระบบอากาศยานไร้คนขับ ตามมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศและเป็นหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงกลาโหม หน่วยงานความมั่นคง และบุคคลทั่วไป รวมทั้งเพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้งานระบบอากาศยานไร้คนขับภายในประเทศที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

ตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา​ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. ได้เข้าสู่กระบวนการขอรับรองการเป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบินระบบอากาศยานไร้คนขับจากสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ปัจจุบันศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ DTI-UTC ได้ผ่านขั้นตอนการรับรองจากสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน Certificate of Training Organization Approval ตามประกาศข้อบังคับของ CAAT และได้รับใบประกาศนียบัตร (Certificate) รับรองการเป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 พร้อมการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับ จํานวน 2 หลักสูตร ด้วยกัน ได้แก่
1. Remote Pilot Licence (RPL) ภาคทฤษฏี ภาคการฝึกจำลอง Simulator และภาคอากาศ ทั้งแบบ Aeroplane และแบบ Multi Rotor ตามหลักสูตรนักบินอากาศยานไร้คนขับที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ให้แก่กำลังพลของเหล่าทัพ หน่วยงานพลเรือน ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป
2. Instructor Remote Pilot Licence (IRPL) หลักสูตรครูการบินระบบอากาศยาน ไร้คนขับ (Instructor Remote Pilot Licence) รวมถึงการดำเนินการภารกิจด้านการศึกษา รวบรวมข้อมูล สร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา ด้านการฝึกอบรม และการใช้งาน พร้อมทั้งให้ความรู้ บริการ ส่งเสริม สนับสนุน ทดสอบ ซ่อมบำรุง และบูรณาการความร่วมมือในด้านวิจัยและพัฒนา และการประยุกต์ใช้งานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกประเทศ มีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานด้านการบินระบบอากาศยานไร้คนขับให้กับประเทศ และมิตรประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จึงได้กำหนดจัดพิธีรับมอบใบรับรองจากสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน Certificate of Training Organization Approval ตามประกาศข้อบังคับของ CAAT และได้รับใบประกาศนียบัตร (Certificate) รับรองการเป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2563 โดยมี พลเอกพอพล  มณีรินทร์ ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประธานในพิธี และ พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้เกียรติรับมอบใบรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน จาก ดร.จุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม
การจัดพิธีสำคัญในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จากจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันให้ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

พลเอกพอพล  มณีรินทร์ ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กล่าวว่า ตามที่ได้มอบนโยบาย​ แก่ท่านผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้จัดทำแผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aircraft System Roadmap) ที่ตอบสนองความต้องการใช้งานทั้ง 3 เหล่าทัพ หน่วยงานความมั่นคง และภาคพลเรือน รวมถึงภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้“แผนที่นำทางการดำเนินงานโครงการ UAV 5 มิติ ในห้วง ปี 2561-2570” โดยที่คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้ให้ความเห็นชอบตามที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เสนอในที่ประชุมฯ ครั้งที่ 8/61 โดยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับตามมาตรฐานสากลแห่งแรกในประเทศไทย และหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้บริการงานด้านอากาศยานไร้คนขับกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าด้านของแผนที่นำทางฯ ดังกล่าว ซึ่งผมก็ได้ติดตามการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่ที่ท่านผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้ดำริกับผมว่าอยากก่อตั้งศูนย์ฝึกนี้ให้สำเร็จ เพื่อให้ผู้ใช้งานโดรนในประเทศ ทั้งภาคความมั่นคงและภาคพลเรือน ได้เรียนรู้การใช้งานโดรนได้อย่างถูกต้องตามหลักการบินที่เป็นมาตรฐานสากล

ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้การรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือเป็นศูนย์ฝึกฯ ตามมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศและหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน ผมมีความภาคภูมิใจอย่างมากกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ และถือเป็นอีกก้าวสำคัญของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ หนึ่งในมิติของยานไร้คนขับให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ในอนาคตก็จำเป็นจะต้องผลักดันให้พัฒนาต่อยอดต่อเนื่องต่อไปอีกให้ยั่งยืน ซึ่งก็สอดคล้องตามอำนาจหน้าที่ พ.ร.บ. จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ที่ทำให้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีขีดความสามารถในการประสานความร่วมมือกับทุกเหล่าทัพ รวมถึงหน่วยงานภายนอกกระทรวงกลาโหม ภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่าทัพ รวมทั้งหน่วยงานพลเรือน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศซึ่งมีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านนโยบาย โครงสร้างองค์กร สถานที่ หลักสูตรการฝึกอบรม สิ่งอำนวยความสะดวก การจัดสรรงบประมาณ และการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมการบินระบบอากาศยานไร้คนขับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการบินด้าน Safety Management System และ Quality Assurance จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการเป็นศูนย์กลางบูรณาการด้านการฝึกอบรมบุคลากรผู้ใช้งานระบบอากาศยานไร้คนขับตามมาตรฐานสากลของประเทศไทยได้
ผมต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และทีมงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจนสามารถจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับให้เกิดขึ้นได้ และต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ และดำเนินการตรวจรับรอง จนศูนย์ฝึกฯ สามารถผ่านการดำเนินการครบทุกขั้นตอน จนได้รับใบรับรองในวันนี้ และผมเชื่อมั่นว่าศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จะดำเนินการผลิตศิษย์การบินที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล มีใบอนุญาตทำการบิน เพื่อไปปฏิบัติภารกิจในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่านานาประเทศต่อไป

พลอากาศเอก ดร.ปรีชา  ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กล่าวว่า สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้กําหนดแผนการดําเนินงานจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ ตามมาตรฐานสากล ด้วยกลยุทธ์ Solution Provider ที่เน้นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานด้วยนวัตกรรม หรือการตอบสนองลูกค้าด้วยการสร้างความแตกต่างที่เหนือกว่า (Cutting Edge) ไม่ใช่เพียงแค่การฝึกให้บุคลากรใช้งานอากาศยานไร้คนขับเพื่อถ่ายภาพทั่วไปเท่านั้น แต่จะมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย กระบวนการ Competency Based Training โดยให้มีความรู้ (Head) ควบคู่ไปกับความชํานาญ (Hand) และทัศนคติที่ถูกต้อง (Heart) เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีขีดความสามารถในการใช้งานระบบอากาศยานไร้คนขับที่เหมาะสมตามภารกิจ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์ฝึกอบรมของเราตั้งเป้าผลิตนักบินเฉลี่ยประมาณปีละไม่ต่ำกว่า 50 คน โดยคาดว่าจะเริ่มทำการฝึกอบรมได้ภายในเดือนมีนาคม 2564

ด้านนายจุฬา  สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ระบุว่า การผ่านการรับรองของศูนย์ฝึกระบบอากาศยานไร้คนขับ (DTI-UTC) ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นความสำเร็จของศูนย์ฝึกฯ เท่านั้น แต่ถือได้ว่าเป็นใบเบิกทางให้แก่ผู้ที่ต้องการเป็นผู้บังคับโดรนมืออาชีพ หรือนำไปสู่การบินโดรนในเชิงพาณิชย์ โดยศูนย์ฝึกฯ จะฝึกอย่างเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมถึงมีการจัดสอบในอนาคต ผู้ผ่านการทดสอบจะสามารถขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ในลักษณะเดียวกันกับนักบินพาณิชย์ประเภทอื่น ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสามารถผลิตนักบินโดรนที่มีคุณภาพสูง มีความเชี่ยวชาญทัดเทียมนานาประเทศ และพวกเขายังจะมีโอกาสสร้างการเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมการบินโดยใช้โดรน เช่น รับจ้างถ่ายภาพ พ่นยา ตรวจสอบพื้นที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงช่วยสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยว่าโดรนจะไม่สร้างปัญหาให้แก่อากาศยานหรือบุคคลอื่น เรายังหวังว่าพวกเขาจะเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นตัวแทนของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในการสร้างบรรทัดฐานการใช้โดรนอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นต่อไป

ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ DTI-UTC ขอเชิญชวนให้ท่านที่ใช้งานอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน ตระหนักถึงการสร้างมาตรฐานการบินอย่างปลอดภัย และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ เข้ารับการฝึกอบรมนักบินโดรนตามหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งคาดว่าจะเปิดรับสมัครในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ และเริ่มเปิดการฝึกอบรมได้ในเดือนมีนาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dti.or.th และ facebook fanpage : Defence Technology Institute โดยการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสอดคล้อง และบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ คือ “เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของกองทัพไทย และพันธมิตรอาเซียน”