ฟิลิปปินส์ +4,211 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 143,749 ราย)

อินโดนีเซีย +1,942 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 130,718 ราย)
สิงคโปร์ +42 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 55,395 ราย)
ทั้งสามประเทศมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย มีจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 100,000 ราย โดยจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในฟิลิปปินส์ได้แซงอินโดนีเซียแล้วตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563

มาเลเซีย +11 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 9,114 ราย)
ไทย +5 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,356 ราย)
สองประเทศนี้สถานการณ์ควบคุมได้

เวียดนาม +17 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 883 ราย)
พม่า +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 361ราย)
กัมพูชา +4 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 272 ราย)
บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 142 ราย)
ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 20 ราย)
ห้าประเทศนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อยังไม่มากนัก ทั้งนี้ยังต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ในประเทศเวียตนาม

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)