ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “การแปรรูปจากแห้วนา”

โดยมีกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มสตรีในพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำ ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 20 คน เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยใช้วัสดุธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุนการผลิตเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดและลงมือทำ ตลอดจนผ่อนคลายความเครียดในช่วงสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 อีกด้วย