ดร.วรวุฒิ คงศิลป์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารร่วมอาวุโส (Senior Partner) บริษัท วินตัน แอสโซสิเอซ จำกัด (Winton Associates Ltd., UK Co Advisor) จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินที่ผลักดันบริษัทไทยในต่างประเทศขนาดกลางและ SME กว่า 5 บริษัทเป็นครั้งแรกในปี 2562 เพื่อการระดมทุน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่นานาชาติ AIM-LSE หรือ ตลาดทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange), ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (Internaltional Stock Exchange)ที่มีขนาดใหญ่ เป็นอันดับ 7 เกินกว่า USD 3,500 Bilion และเก่าแก่ที่สุดของโลก รวมถึงตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Stock Exchange, SGX) ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์นานาชาติที่มีขนาดใหญ่ประมาณอันดับ 20 ของโลกซึ่งมีขนาดพอๆกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมในพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง หรือ ปปร.รุ่นที่ 22 ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

ทั้งนี้ ดร.วรวุฒิ คงศิลป์ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านการบริหารและจัดการระดมทุนระหว่างประเทศ หรือ วาณิชชนกิจทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำของโลกในต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์, ฮ่องกง, ออสเตรเลีย, อังกฤษ และอเมริกา สำเร็จการศึกษา “ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า, B.Eng.),ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,กรุงเทพมหานคร, ปริญญาโทด้านการเงิน (MARes.Finance),และปริญญาเอกด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ (PhD.Economics&Finance) จากมหาวิทยาลัยกรินิช (University of Greenwich), ลอนดอน,ประเทศอังกฤษ” โดยมีประสบการณ์การทำงานกว่าสองทศวรรษใน ธุรกิจการเงินการลงทุนของกองทุนนานาชาติที่ร่วมลงทุนในส่วนทุน (International Private Equity), บริษัทส่วนผู้ถือหุ้น (Holding Enterprise), และ การบริหารจัดการกองทุนระหว่างประเทศ (International Fund Management) เพื่อการลงทุนในหลายภาคธุรกิจ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์, การเงิน, การสื่อสาร, ข้อมูลและเทคโนโลยี, การแพทย์เพื่อบริการบุคคล , การเกษตรชีวภาพ ฯลฯ ในสำนักงาน London, United Kingdom(UK) ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ  ใน Strategic & Advisory Board , Silverlake Associates Ltd., รองประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร , Matrix Group International & Matrix KRTD Ltd., ผู้อำนวยการส่วนวิจัย ในสำนักงานสิงค์โปร , ฮ่องกง และเกาหลีใต้ ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท Man Associates & CTT Ltd., รองกรรมการผู้อำนวยการ CT Brands (Delaware) LLc.& KTW Medical itd., และในสำนักงาน United States (U.S.) ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส Bain Partners & TCG Ltd. นอกจากนี้เป็น สมาชิกสามัญใน สมาคม The Royal Econnomic Society (British), London, UK และสมาคม The Asian Finance Association มีผลงานวิจัยและวิชาการทางด้านการเงินที่ตีพิมพ์ในวารสาร ทางการเงินระดับโลกและนานาชาติ ได้แก่ Journal Of Mathematical Finance ; SciRes, Journal of China Finance Review international (CFRI) ; regaring main research topics of “Implied Idiosyncratic Volatility” , “Global Financial crises” and “stock Return Predictability” , etc.