นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พบปะเกษตรกรและติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา โดยมีผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกพืช 5 ชนิด ร่วมสะท้อนผลการดำเนินโครงการฯ ของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรวงเงิน 67,754 ล้านบาท ดูแลและมีเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกว่า 7.3 ล้านครัวเรือน ปัจจุบันจ่ายเงินชดเชยพืชทั้ง 5 ชนิดไปแล้ว 54,762.47 ล้านบาทต่อจำนวนเกษตรกร 3.445 ล้านครัวเรือน พร้อมร่วมหว่านข้าวหอมมะลิ ในแปลงนาสาธิตร่วมกับเกษตรกร โดยมี นายอิสสระ สมชัย, นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมงานด้วย ณ บ้านกระแอกใหญ่ ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเร็วๆ นี้