พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และบริษัท จีซีเอส กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนอย่างเป็นทางการของบริษัท Skyfront ร่วมพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับ ขึ้น-ลง แนวดิ่งขนาดเล็ก แบบเครื่องยนต์ผสม (Hybrid Electrical – Fuel Engine) ที่มีขีดความสามารถบินนานกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

           ตามวัตถุประสงค์ของ สทป. ที่มุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประกันประเทศ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม หน่วยงานอื่นของรัฐ และภาคเอกชน เพื่อนำองค์ความรู้จากเทคโนโลยีต้นแบบผลิตภัณฑ์ มาพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยได้พัฒนาอากาศยานไร้คนขับ ขึ้น – ลงขนาดเล็ก แบบเครื่องยนต์ผสม (Hybrid Electrical – Fuel Engine) Multi Rotor รุ่น Skyfront Perimeter 4 ซึ่งมีคุณสมบัติการใช้งานได้คล่องตัว (User Friendly) บินได้นานกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งผ่านการทดสอบสมรรถนะขีดความสามารถ และนำไปใช้ในภารกิจต่างๆ อย่างแพร่หลาย อาทิ การส่งเวชภัณฑ์ การสำรวจท่อก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น
          ในห้วง 19-23 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาคณะผู้บริหาร นักวิจัยและพัฒนาของ สทป. ได้เข้าร่วมทำการทดสอบสมรรถนะ และขีดความสามารถของอากาศยานไร้คนขับ ขึ้น – ลงขนาดเล็ก แบบเครื่องยนต์ผสม (Hybrid Electrical – Fuel Engine) Multi Rotor รุ่น Skyfront Perimeter 4 ร่วมกับบริษัท จีซีเอส กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ สนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี
โดยมีหัวข้อในการทดสอบดังนี้
1.การบินพร้อมแบกรับน้ำหนัก Payload 2.5 กิโลกรัม ในระยะเวลาการบิน (Flight time) 1 ชั่วโมง 30 นาที (ข้อมูลจากบริษัท บริษัท Skyfront : Flight time 2 + ชั่วโมง ขณะแบกรับน้ำหนัก Payload ที่ 5.5 ปอนด์ (2.5 กิโลกรัม)
2.การบินพร้อมแบกรับน้ำหนัก Payload ไม่น้อยกว่า 3 กิโลกรัม
(ข้อมูลจากบริษัท บริษัท Skyfront : แบกรับน้ำหนัก Payload ที่ 33 ปอนด์ (15 กิโลกรัม) )
3.การบินเครื่องเปล่า ไม่แบกรับน้ำหนัก Payload ในระยะเวลาการบิน (Flight time) 4 ชั่วโมง ต่อเนื่อง
(ข้อมูลจากบริษัท บริษัท Skyfront : 4.34 ชั่วโมง )
4.การบินความเร็วสูงสุด Max speed ที่ 40 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง
(ข้อมูลจากบริษัท บริษัท Skyfront : 36 ไมล์ ต่อ ชั่วโมง (57 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง)
5.การส่งผ่าน Telemetry ในระยะไกลถึง 9 กิโลเมตร (ส่งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว EO/IR)
(ข้อมูลจากบริษัท บริษัท Skyfront : telemetry ได้ไกลถึง 6.2 ไมล์ (10 กิโลเมตร) ส่งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว EO/IR ได้ไกลถึง 30 ไมล์ (50 กิโลเมตร) เมื่อไม่มีสิ่งกีดขวาง (line of sight)
         การทดสอบใน 5 หัวข้อได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานได้เป็นอย่างดี จากนั้นคณะนักวิจัยและพัฒนาของ สทป. ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบินสำหรับ อากาศยานไร้คนขับ ขึ้น – ลงขนาดเล็ก แบบเครื่องยนต์ผสม (Hybrid Electrical – Fuel Engine) Multi Rotor รุ่น Skyfront Perimeter 4 จาก ดร.พิศักดิ์ เจิมประยงค์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับรอง Pilot Instructor คนแรกของประเทศไทยจากบริษัท Skyfront ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ ศักยภาพและความสามารถด้านการบินอากาศยานไร้คนขับ
         ความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ ขึ้น – ลงขนาดเล็ก แบบเครื่องยนต์ผสม (Hybrid Electrical – Fuel Engine) Multi Rotor รุ่น Skyfront Perimeter 4 ในครั้งนี้ สามารถนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาอื่นๆ เพื่อการผลิตและขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรมและผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Utilization to Commercialization: RUC) เพื่อสร้างประโยชน์และสร้างรายได้เพื่อความมั่นคงให้กับประเทศต่อไปในอนาคต