ฯพณฯ ดอน ปรมัติถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานTU ASEAN Expo 2017 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านอาเซียน 4.0 พร้อมกล่าวปาถกฐาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่าประเทศไทยถือเป็น 1 ใน 5 ประเทศ ของผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน และมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมต่างๆ ของอาเซียนมาโดยตลอด
โดยประเทศไทยมีบทบาทโดดเด่นสำคัญหลายเรื่องในอาเซียน เช่น เป็นผู้เสนอการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area – AFTA) ทำให้ไทยค้าขายกับอาเซียนได้จำนวนมากและกลายเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 25% จากการค้าขายกับทั่วโลก และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 30-40% ในอนาคต นอกจากนี้ไทยยังเป็นผู้ผลักดันสำคัญให้ 4 ประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน ซึ่งปัจจุบัน 4 ประเทศกลุ่ม CLMV มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อไทย โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนทางเศรษฐกิจ ทุกวันนี้ไทยให้ความร่วมมืออย่างมากกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง และสังคมวัฒนธรรม อันจะเห็นได้จากความตื่นตัวและการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตประเทศไทยจะต้องมีทักษะ ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เพื่อสามารถอยู่ในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืนในฐานะผู้มีบทบาทที่สำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนตลอด 50 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งการมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ตรงกลางอาเซียน ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียนในอนาคต ดังนั้น มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยศูนย์อาเซียนศึกษา จึงได้จัดงาน “TU ASEAN Expo 2017” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีอาเซียนขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนไปสู่สาธารณชน และเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคสังคมอาเซียน 4.0 ในอนาคต
โดยภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมายที่รวบรวมสาระความรู้ และความบันเทิงเกี่ยวกับความเป็นอาเซียนเอาไว้แบบครบวงจรอาทิ งานสัมมนาให้ความรู้ทางวิชาการจากวิทยากรนานาชาติ ในหัวข้อ “50 ปีอาเซียน” และ “อาเซียน 4.0” การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสินค้าอาเซียนมากมาย ตลอดจนนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประกอบด้วย นิทรรศการ “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” นิทรรศการ “ที่ที่พ่อไป” เป็นต้น

 

ทั้งนี้งาน “TU ASEAN Expo 2017” จัดขึ้นในวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯโดยมีนักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อาเซียนศึกษา มธ. หมายเลขโทรศัพท์  02-564-4444-79 ต่อ 1552-1554 หรือเข้าไปที่ www.facebook.com/CenterForAseanStudies