ประกาศผลรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย โครงการประกวดภาพถ่ายจังหวัดสมุทรสงคราม  ”เมืองสายน้ำสามเวลา”

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม ที่ได้ดำริจัดโครงการประกวดภาพถ่ายขึ้น พร้อมทั้งขอแสดงความยินดีกับช่างภาพที่ได้รับรางวัล โครงการประกวดภาพถ่ายจังหวัดสมุทรสงคราม หัวข้อ ”เมืองสายน้ำสามเวลา” และขอเป็นกำลังใจให้ช่างภาพทุกท่านที่ร่วมส่งภาพเข้าประกวดในครั้งนี้

 โครงการ ประกวดภาพถ่ายจังหวัดสมุทรสงคราม หัวข้อ “เมืองสายน้ำสามเวลา” มีช่างภาพ ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดจำนวน 74 ท่าน   (กทม. 28  ปริมณฑลและต่างจังหวัด 46 )

                                  

                                                

                                  

จำนวนภาพรวมทั้งหมด 325 ภาพ

ประเภทภาพแบ่งเป็น 4 หัวข้อ

1.ภูมิทัศน์  115 ภาพ      2.สถาปัตยกรรม  82 ภาพ    3.วัฒนธรรมประเพณี  27 ภาพ    4.วิถีชีวิต 100 ภาพ     ไม่เข้าหัวข้อ  1 ภาพ

คณะกรรมการร่วมกันตัดสินภาพ

 

คณะกรรมการตัดสินภาพ หัวข้อ “เมืองสายน้ำสามเวลา”

ประธานจัดงานการประกวดฯ

คุณอินทิรา วุฒิสมบูรณ์              ผู้อำนวยการสำนักงานสมุทรสงคราม ( ททท. )

ประธานการตัดสินภาพถ่าย    

คุณสวัสดิ์  ปฏิภาณประเสริฐ ประธานสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตัดสิน            

คุณสุรพล สุภาวัฒนกุล          ผู้ชำนาญการด้านภาพถ่าย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

คุณสมุทร  ชูสกุล         ประธานชมรมถ่ายภาพสมุทรสงคราม

คุณเกรียงจิตร  มิตรยอดวงศ์  บรรณาธิการฝ่ายกิจกรรม PHOTOTECH

การรับสมัครและตัดสินภาพส่งเข้าประกวด 

เปิดรับภาพ        วันที่ 15 เมษายน – 14 มิถุนายน 2560

ทั้งนี้ หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เป็นสำคัญ

ตัดสินภาพ         วันที่ 22 มิถุนายน 2560  ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผล        วันที่ 29 มิถุนายน 2560 www.phototechthailand.com  เฟสบุ๊ค:นิตยสาร โฟโต้เทค

มอบรางวัล     

วันที่  19  กรกฎาคม  2560 ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ห้องประชุม ชั้น 10 เวลา 13.00 น.

หลักเกณฑ์การตัดสิน และให้คะแนน

สวยด้วยแสง                   บรรยากาศสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม และแสดงออกซึ่งความสวยงามของสถานที่

แรงด้วยสี                          อารมณ์ และสีสันของภาพ ที่ถ่ายทอดออกมา และเป็นแรงบันดาลใจอยากเดินทางท่องเที่ยว

ดีด้วยองค์ประกอบ       ครบถ้วนด้านองค์ประกอบภาพตามหลักการวิจิตรศิลป์

ตอบโจทย์ได้                    สอดคล้อง และถูกต้องตามหัวข้อการประกวด คือ เที่ยวสุขใจ วิถีชุมชน สมุทรสงครามเมืองสายน้ำสามเวลา

ใช้ในการประชาสัมพันธ์เชิงการท่องเที่ยวได้    สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชน และทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเดินทาง

รางวัลชนะเลิศ   ชื่อภาพ ใส่บาตรพระ  ช่างภาพ  คุณอำนาจ  ประเสริฐเขียว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ชื่อภาพ ตลาดน้ำโบราณ ช่างภาพ คุณกมล ชัยมงคลสวัสดิ์

รองชนะเลิศอันดับ 2   ชื่อภาพ มนต์เสน่ห์อัมพวา  ช่างภาพ คุณวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์

รางวัลชมเชย   ชื่อภาพ เคี่ยวน้ำตาล ช่างภาพ คุณศรนนท์ สวงโท

รางวัลชมเชย   ชื่อภาพ ดารารถราง  ช่างภาพ คุณธนพงษ์ อระวีพร

รางวัลชมเชย   ชื่อภาพ ตลาดน้ำยามค่ำคืน ช่างภาพ คุณชัยวัฒน์ กัณหดุล

รางวัลชมเชย   ชื่อภาพ สนุกสนาน  ช่างภาพ คุณธีรธัช โน๊ตศิริ

รางวัลชมเชย   ชื่อภาพ ยามเย็นที่วัดบางกุ้ง ช่างภาพ คุณสุรีย์ พึงฉ่ำ

 ขอขอบคุณ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม

สมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย

สื่อมวลชนทุกแขนงที่ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ

คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ทุกท่าน

ช่างภาพทุกท่านร่วมส่งภาพเข้าประกวด