บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. สานต่อโครงการ PTTEP Teenergy ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิยุวสถิรคุณ เปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งจะจัดขึ้นในปีนี้ถึง 4 ภาค และขยายโอกาสให้กับเยาวชน   ในการเข้าร่วมค่ายในปีนี้ถึง 280 คน โดย ปตท.สผ. เชื่อมั่นว่าการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้คุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยหล่อหลอมให้คนรุ่นใหม่ก้าวสู่การเป็นนักอนุรักษ์      รุ่นเยาว์เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยต่อไป

สำหรับโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 4 นี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ก้าวเพื่อรักษ์” โดยมุ่งเน้นการบ่มเพาะจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน ด้วยการถ่ายทอดความรู้จากเครือข่ายนักอนุรักษ์ที่ทำงานจริงในพื้นที่ของแต่ละภูมิภาค ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ ทำโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่า เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน การเพาะฟักลูกปูคืนสู่ธรรมชาติ การเพาะปลูกและนวัตกรรมการเกษตรจากวัสดุเหลือใช้ การทำแผงกันไฟป่า และเรียนรู้การทำบ่อก๊าซชีวภาพ รวมถึงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียนรู้ของเยาวชน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนในโครงการเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. รวมถึงกิจกรรมเวิร์คชอปจุดประกายการทำโครงการเพื่อสังคมเพื่อให้เยาวชนได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากค่ายมาสังเคราะห์ความคิดและสร้างเป็นโครงงาน โดย ปตท.สผ. ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนนำเสนอโครงงานด้านการอนุรักษ์และรับทุนสนับสนุนโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติจริงและสร้างประโยชน์ในท้องถิ่นของตนเองต่อไป

นางประณต ติราศัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธาน  โครงการ PTTEP Teenergy กล่าวว่า “ในปีนี้เราได้ขยายโครงการไปสู่การสร้างเครือข่ายเยาวชนให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ผ่านการจัดกิจกรรมค่าย 4 ครั้ง 4 ภาค โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเยาวชนให้กล้าคิด กล้าทำ กล้ามีส่วนร่วม ผ่านกระบวนการเรียนรู้และสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและมีส่วนร่วมอนุรักษ์ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังให้เยาวชนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการอนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยหลักคิดที่มั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืนพร้อมก้าวไปสู่การลงมือทำประโยชน์เพื่อสังคม ด้วยพลังของเยาวชน PTTEP Teenergy ที่พร้อมจะปกป้อง ดูแล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยหัวใจอนุรักษ์อย่างแท้จริง

โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 4 เปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (อายุไม่เกิน 18 ปี) จาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ภาคละ 70 คน เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ ค่ายภาคกลางและภาคใต้ เปิดรับสมัครวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 2560 โดยกิจกรรมค่ายภาคกลางจัดขึ้นวันที่  18-20 สิงหาคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และกิจกรรมค่ายภาคใต้จัดขึ้น วันที่ 1-3 กันยายน 2560 ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา สำหรับค่าย   ภาคอีสานและภาคเหนือ จะเปิดรับสมัครวันที่ 25 มิถุนายน ถึง 25 กรกฎาคม 2560 โดยกิจกรรมค่ายภาคอีสาน จะจัดขึ้นวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานีและภาคเหนือ จะจัดขึ้นวันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 ณ สวนป่าเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก

เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy สามารถส่งบทความเกี่ยวกับแรงบันดาลใจและแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 พร้อมรายละเอียดกิจกรรมเพื่อสังคมหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เคยเข้าร่วม มาที่ศูนย์ประสานงานโครงการ PTTEP Teenergy ตู้ ปณ. 103 บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือทางอีเมล์ [email protected] ดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/pttepteenergycamp หรือ http://www.pttep.com/th/Newsandnmedia.aspx สอบถามข้อมูลโทร. 093 848 9087

โครงการ PTTEP Teenergy ดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ 3 ป. คือ ปลูก-ปั้น-เปลี่ยน โดยเชื่อมั่นว่าการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมถึงการปั้นเยาวชนให้มีความรู้สู่การหล่อหลอมหัวใจอนุรักษ์ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีความพร้อมในการทำประโยชน์ให้กับสังคม จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับเยาวชนในการก้าวออกไปทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนและสังคมดีขึ้น ด้วยการรวมพลังความคิดและลงมือทำ

Website: http://www.pttep.com            Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc