BANPU Education Sustainability_2016

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแห่งเอเชีย โดย นางอุดมลักษณ์ โอฬาร (แถวกลาง ที่ 6 จากขวา) ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ มอบเงินจำนวน 2.4 ล้านบาท ใน โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แก่โรงเรียน 6 แห่งในภาคเหนือ ในการจัดหาครูต่างชาติเจ้าของภาษาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนทักษะชีวิต และเสริมสร้างมิตรไมตรี