บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด (“บีสโปค”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนในกลุ่มบริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมสามฝ่าย (MOU) แล้วเสร็จ วัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมสามฝ่ายในครั้งนี้ คือการสร้างความร่วมมือเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ยา สารสกัด เครื่องสำอาง อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้กัญชาและกัญชงเป็นส่วนประกอบ โดยบันทึกความเข้าใจร่วมสามฝ่าย จะครอบคลุมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ยาแพทย์แผนไทย รวมถึงสินค้าอุปโภคและบริโภคทั่วไป ที่จะมีกัญชาและกัญชงเป็นส่วนประกอบร่วมด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พืชกัญชาเพื่อสุขภาพของไทยอีกด้วย ทั้งนี้ สินค้าและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะนำไปใช้ในโครงการศูนย์สุขภาพรูปแบบใหม่ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท บีสโปค

          การลงนามนี้ ต่อยอดจากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา โดยใบอนุญาตจาก อย. ดังกล่าว ทำให้สามารถนำเข้าสายพันธุ์กัญชาได้ถึง 41 สายพันธุ์ จำนวน 398 เมล็ด และปลูกกัญชาเพื่อศึกษาวิจัย คัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดที่จะพัฒนามาเป็น “สายพันธุ์ต้นแบบ” เพื่อใช้สำหรับการปลูกกัญชาต่อไป
          นาย ปรับ ทักราล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมสามฝ่ายถือเป็นอีกก้าวสำคัญของบีสโปค ด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห่วงโซ่คุณค่าของเราจะเสร็จสมบูรณ์และพร้อมสำหรับการศึกษาวิจัยและพัฒนา การเพาะปลูก และการผลิตยาแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ รวมถึงการจัดจำหน่ายในลำดับต่อๆ ไป โดยเราวางกลยุทธ์การส่งผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชาและกัญชงสู่คลินิกที่ทันสมัยและศูนย์สุขภาพของเรา ที่จะเปิดตัวในต้นปี
2565 ที่จะถึงนี้”
          หลังจากทำการวิจัยตลาดอย่างลึกซึ้ง เราได้เล็งเห็นความต้องการของคลินิกด้านสุขภาพแบบใหม่ ที่ผลักดันการใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยในรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อการมีสุขภาพดีตามธรรมชาติ โดยเรามีแผนที่จะขยายธุรกิจเพื่อสุขภาพนี้ไปยังโครงการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ของเรา และเรามุ่งหวังจะตอบสนองต่อเทรนด์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งเป็นคลื่นลูกใหม่ที่กำลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้
          ผศ. ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวเกี่ยวกับการลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ ว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินงานความร่วมมือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและแปรรูปกัญชงและกัญชาเพื่อการแพทย์ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด เรามีความมุ่งมั่นและมั่นใจที่จะผลิตวัตถุดิบกัญชงและกัญชาที่มีคุณภาพ ที่สามารถต่อยอดสู่การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทย การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและประโยชน์อื่นๆ อีกด้วย”
          ดร. สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า “ การลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของเราในการสานต่อและขยายขอบเขตการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อการวิจัยและพัฒนา การเพาะปลูก และการผลิตผลิตภัณฑ์ยาแพทย์แผนไทย ที่มีพืชกัญชาและกัญชงเป็นส่วนประกอบหลัก เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ลงนามสามฝ่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี และมั่นใจว่าเราจะประสบความสำเร็จและสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ร่วมกับบริษัท บีสโปค ได้อย่างแน่นอน”
          พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงจัดขึ้นทางออนไลน์ผ่านการประชุมทางวิดีโอ เมื่อวันที่
15 กรกฎาคม 2564 พร้อมทำตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมเนื่องจากกฎระเบียบการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย โดยมี ผศ. ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดร. สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ นาย ปรับ ทักราล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจสามฝ่ายแล้วเสร็จสมบูรณ์
          สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด ติดต่อ
[email protected]
           อย่างไรก็ดี เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโต บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ
BC จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ ไฟเขียวเพิ่มทุน พร้อมแจกวอร์แรนต์ BC-W1 จำนวนไม่เกิน 101,400,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ราคาใช้สิทธิ 3.20 บาท/หุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ อายุ 2 ปี เพื่อใช้ในการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินกิจการภายในกลุ่ม BC ในอนาคต และ/หรือ เพื่อใช้ในการชำระหนี้ เพิ่มศักยภาพสู่ความแข็งแกร่งในธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพ (wellness hospitality)
           (BOS) ปัจจุบันบริษัทมีโครงการโรงแรมที่เปิดดำเนินการอยู่ทั้งสิ้นแปดโครงการรวมกว่า 1,000 ห้อง ภายใต้แบรนด์โนโวเทล (โนโวเทล เชียงใหม่ นิมมาน เจอร์นี่ย์ฮับ) ซิทาดีนส์ (ซิทาดีนซ์ แบ๊งคอก สุขุมวิท 8, ซิทาดีนซ์ แบ๊งคอก สุขุมวิท 11, ซิทาดีนส์ สุขุมวิท 16, และ ซิทาดีนซ์ แบ๊งคอก สุขุมวิท 23) โอ๊ควู้ด (โอ๊ควู้ด เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 24, โอ๊ควู๊ด เจอร์นี่ย์ฮับ พัทยา และ โอ๊ควู๊ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮับ ภูเก็ต) นอกจากนี้ทางกลุ่มบริษัทกำลังขยายการพัฒนาโรงแรมในประเทศไทยเพิ่มเติม โดยเฉพาะในจุดหมายที่เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น เมืองพัทยา ภูเก็ต และเชียงใหม่ ที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนามากกว่า 1,200 ห้อง
          บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงสร้างการลงทุนส่วนใหญ่ในลักษณะคล้ายกับของ
Private Equity หรือ กิจการเงินร่วมลงทุน ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีรายได้เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการบริหารจัดการโครงการและเงินลงทุนแทนผู้ร่วมทุน
          บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย ด้วยการเปิดตัว ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ที่ได้รับรางวัลอย่าง เรนฮิลส์ (
Rain Hill) บนถนนสุขุมวิท 47 โครงการมิกซ์ยูส ซัมเมอร์ฮิลล์ (Summer Hill) และซัมเมอร์ฮับอ๊อฟฟิต (Summer Hub Office) ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS พระโขนง รวมถึงโครงการมิกซ์ยูสล่าสุดอย่างซัมเมอร์พอยท์ (Summer Point)
          ในปี
2563 บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อบริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เพื่อขยายสู่ธุรกิจกัญชาและสุขภาพ