พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมธนาคารปูม้า ซึ่งเป็นต้นแบบที่จะขยายผลไปสู่ชุมชนรอบอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทำการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้การต้อนรับและรายงานความเป็นมาของธนาคารปูม้า ณ กลุ่มแพปลาชุมชน แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี