37820

IMG_4256   37821

37819

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  “มหกรรมอาหารวัตถุดิบปลอดภัย จังหวัดเชียงราย และ Chaingrai Coffee – Tea & green Food Festival 2016” โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานและผู้ก่อตั้ง มูลนิธิ รักษ์ดินรักษ์น้ำ ให้การต้อนรับ
37817คุณกิตติ ทิศสกุล ผู้จัดการโครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุขและ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภาคเหนือ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาด ดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคา ตกต่ำผิดปกติให้สูงขึ้น ประกอบกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เน้นพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่มีศักยภาพในพื้นที่ พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการยกระดับ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ ตามนโนบายของรัฐบาลที่เน้นการส่งเสริมการกระจายรายได้หลักของจังหวัด เชียงรายที่มาจากการเกษตรและการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น

37818

IMG_4360