องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙
เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านทะเลน้อย จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม (วัดทะเลน้อย)
อ.แกลง จ.ระยอง

1

การจัดงานนี้มีแนวคิดเพื่อสืบสานอัตลักษณ์อันเก่าแก่ของหมู่บ้านทะเลน้อย ทุกท่านจะได้สัมผัสวิถีถิ่น อาทิ อาหารพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน การแสดงพื้นบ้าน และการทำนาของชาวระยอง เป็นต้น อีกทั้ง ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานมรดกทางภูมิปัญญา นำมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างรายได้  และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกด้วย

3

นางกนกกิตติกา  กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานระยอง เชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวภายในงานมีกิจกรรมมากมายที่อยากเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม โดยในวันที่ ๒๘ ธันวาคมจะมีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันพระราชสมภพ ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จ-พระเจ้าตากสินมหาราช นิทรรศการตามรอยพ่อหลวงของแผ่นดิน และการแสดงมหกรรมดนตรีไทย
และในวันที่ ๒๙ จะมีพิธีเปิดงานโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (นายปิยะ ปิตุเตชะ) เป็นประธานพิธี ทุกท่านจะได้รับฟังการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ-พลอดุลยเดช และการแสดงโขน ทั้งนี้ในทุกๆ วันของงานทุกท่านจะได้ชมการละเล่นพื้นบ้าน การสาธิตการปรุงอาหารพื้นบ้าน ขนมไทย และน้ำสมุนไพร ณ ลานภัตตาคารบ้านทุ่ง และผ่อนคลายไปกับการทำสปาบ้านทุ่งด้วย

2

จึงขอเรียนเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันและเวลาดังกล่าว ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อย นายปรีชา สรรเสริญ โทร ๐๘๑-๘๖๔-๙๐๘๖ หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง โทร ๐-๓๕๖๕-๕๔๒๐-๑