พระนคร 065

จากการเพิ่มจำนวนประชากรการขยายตัวทางสังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ส่งผลให้มีปริมาณขยะ และน้ำเสียที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย และจิตใจ อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานลดปริมาณ คัดแยกขยะเพื่อนำขยะมาใช้ประโยชน์ ณ แหล่งกำเนิด โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม จึงมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องมาร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และประเมินผลในการจัดการปัญหาขยะ น้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด ไม่ให้ปล่อยลุกลามขยายผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมของเมือง และควรมีการร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกของประชาชนและเยาวชนในการรักษาความสะอาด และพัฒนาสถานที่ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ทั้งครัวเรือน ร้านค้า สถานที่ราชการสถานศึกษาศาสนสถาน และในชุมชนต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน


ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดช บุญประจักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้มอบหมายให้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จับมือร่วมกับ บริษัทเบสท์แคร์อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด องค์กรที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพสร้างสรรค์ (Bio Constructed Innovations Technology : BCIT)เพื่อการจัดการขยะอินทรีย์ น้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

นำโดยคุณสุกัญญา ชาญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเบสท์แคร์อินเตอร์ ดร.วฤชา ประจงศักดิ์ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารการศึกษา และประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมกับ  ดร. นัฐพงศ์ ส่งเนียม อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้จัดทำโครงการ“ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ และการจัดการน้ำเสียแบบยั่งยืน”

พระนคร 069

 เพื่อให้เกิดแนวทางการคัดแยกขยะ และการบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ครบวงจร ประกอบด้วย เศษอาหาร เศษผักผลไม้ นำไปรีไซเคิลแปรรูปผลิตน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักชีวภาพคุณภาพสูง น้ำยาเอนกประสงค์ชีวภาพ สำหรับใช้ในพื้นที่ รวมถึงนำมาใช้ในการบำบัดน้ำเสีย และใช้ในด้านการเกษตรเพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัย เพื่อทำเป็นต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนพระนคร 079โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กองทัพอากาศ สำนักงานเขตบางเขน สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลาดยิ่งเจริญ ชุมชนริมคลอง กลุ่ม [email protected]เครือข่ายหัวใจสีเขียว วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการระหว่าง

พระนคร 086

เพื่อให้เกิดแนวทางการคัดแยกขยะ และการบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ครบวงจร ประกอบด้วย เศษอาหาร เศษผักผลไม้ นำไปรีไซเคิลแปรรูปผลิตน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักชีวภาพคุณภาพสูง น้ำยาเอนกประสงค์ชีวภาพ สำหรับใช้ในพื้นที่ รวมถึงนำมาใช้ในการบำบัดน้ำเสีย และใช้ในด้านการเกษตรเพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัย เพื่อทำเป็นต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กองทัพอากาศ สำนักงานเขตบางเขน สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลาดยิ่งเจริญ ชุมชนริมคลอง กลุ่ม [email protected]เครือข่ายหัวใจสีเขียว วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระนคร 083
โครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ และการจัดการน้ำเสียแบบยั่งยืนมีเป้าหมายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ชุมชน สถานศึกษา และศาสนสถานในการจัดการขยะ และน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิดอย่างเหมาะสม และดำเนินการใช้กระบวนการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะ และฟื้นฟูสภาพน้ำคูคลองที่เน่าเสียเสื่อมโทรมให้คืนสู่สภาพดี โดยจะครอบคลุมพื้นที่บริเวณโรงแรมพระนครแกรนด์วิว แหล่งน้ำบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุ แหล่งน้ำบริเวณเรือนไทย และคลองถนนช่วงชุมชนร้อยกรอง โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220โทร 02-544-8590,025448556 หรือ ทางอีเมล์ [email protected]