การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นปัจจัยที่ส่งผลต้องนำวิธีการฝึกอบรมแบบออนไลน์มาปรับใช้ให้สอดคล้องตามภารกิจด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานภายใต้นโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน นาย ชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะแรงงานที่ไม่ควรหยุดนิ่งและจำเป็นต้องดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกับความปลอดภัยของแรงงาน จึงได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรฝึกทักษะฝีมือ Upskill – Reskill ให้แรงงานแบบออนไลน์รองรับยุค New Normal จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่


การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advanced ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 คุณสมบัติผู้รับการอบรมต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวพร้อมติดตั้งกล้องหรือคอมพิวเตอร์แลปท็อป สามารถฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตรผ่านระบบ Application Zoom Meeting ผู้รับการอบรมทั้ง 30 ท่าน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้ฟังก์ชั่น Excel เทคนิคการใช้งานสูตรคำนวณ เทคนิคการใช้งาน Conditional Formatting เป็นต้น

และการผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีสมาร์ทโฟน สามารถฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตรผ่านระบบ Application Zoom Meeting ผู้รับการอบรม ทั้ง 31 ท่าน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการทำสื่อโฆษณาและหนังสั้น การใช้แอพพลิเคชั่น Kinemaster ในการตกแต่งภาพ ตัดต่อวีดิโอ เทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน  เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ผู้ผ่านการประเมินจะสามารถพิมพ์วุฒิบัตรผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง

การจัดฝึกอบรมแบบออนไลน์เป็นการช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสให้แก่แรงงานทั้งแรงงานในระบบและแรงงานอิสระได้พัฒนาทักษะฝีมือในช่วงที่ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าวและเตรียมความพร้อมเป็นแรงงานคุณภาพป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลาย ต่อไป และหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย ยังมีหลักสูตรอื่นๆ อีกกว่า 40 หลักสูตร ที่จัดอบรมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เช่น การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ การพ่นสีรถยนต์เทคโนโลยีระบบซ่อมด่วน การขับรถโฟล์คลิฟอย่างปลอดภัย การใช้โปรแกรม SolidCAM การสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่โทรศัพท์ 0 2315-3802 , 0 2315-3799 ในวัน เวลา ราชการ หรือ www.dsd.go.th สมัครฝึกอบรม