เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” โดยมี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ดารา นักแสดง ประชาชนจิตอาสา และสื่อมวลชน เข้าร่วม

นายปรเมศวร์ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม บูรณาการร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม ระยะ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ด้วยการใช้สื่อและสื่อสารมวลชน​  ในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงกระตุ้นเตือนและสร้างกระแสทำความดีให้แพร่หลาย อันจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม

นายปรเมศวร์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” มีกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำความดีที่ทุกคนทำได้ ทำทันที “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” ความยาวไม่เกิน 1​นาที โดยเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวด โดยในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร สามารถส่งผลงานได้ที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และส่วนภูมิภาคสามารถส่งผลงานได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งผู้ที่ชนะเลิศการประกวดในระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท 3,000 บาท และ 2,000 บาท ตามลำดับ หลังจากนั้นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะดำเนินการคัดเลือกคลิปที่ชนะเลิศการประกวดในระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ ชิงโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งคลิปเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563​ สอบถาม​รายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วนวัฒนธรรม โทร. 1765  หรือเว็บไซต์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) www.moralcenter.or.th