คุณณัฐณี เกษมรัฐกุล หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2563 จาก นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จากการดำเนินโครงการโรงเรียนสุขหรรษา (Joy Schools) กิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร มุ่งส่งเสริมสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนแก่เยาวชน เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า ปี

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นการยกย่องบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงฯ และภาคการศึกษาของไทย โดย มอนเดลีซ ประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 89 องค์กรที่ได้รับรางวัลในปีนี้ จากการดำเนินโครงการโรงเรียนสุขหรรษา (Joy Schools) ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 8 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ที่ได้ขยายขอบเขตการดำเนินโครงการไปในประเทศต่างๆ  ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งหมด 5 ประเทศ

นอกจากนี้ มอนเดลีซ ประเทศไทย ยังได้มอบเงินทุน พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา อาทิ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ให้แก่โรงเรียนในโครงการสุขหรรษา (Joy Schools) และนักเรียนทุนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมมูลค่ากว่า 4.9 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นกำลังสำคัญช่วยขับเคลื่อนพันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการ

มอนเดลีซ ประเทศไทย ได้เริ่มดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุขหรรษา (Joy Schools) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสุขภาวะที่ดี ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน ผ่าน 3 แนวคิดหลักของโครงการฯ ได้แก่ การให้ความรู้ด้านโภชนาการ การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และการออกกำลังกายสม่ำเสมอ ผ่านการจัดกิจกรรมและโครงการย่อยต่างๆ เช่น โครงการอาหารเช้าสุขหรรษา (Joy Breakfast) ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของอาหารเช้าผ่านสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเอ็ดดูเทนเมนต์ พร้อมมอบเงินทุนสนับสนุนเพื่อเป็นงบประมาณในการจัดหาอาหารเช้าที่ครบ 5 หมู่ โครงการสร้างอาหารสุขหรรษา (Growing Joy) ที่มุ่งเน้นการสร้างแหล่งอาหารที่เป็นประโยชน์ในโรงเรียนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรม Joy Sharing Day ซึ่งเป็นวันแห่งการแบ่งปันความสุขที่พนักงานจิตอาสาของบริษัทฯจะเดินทางไปยังโรงเรียนในโครงการเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน ปรุงอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ สร้างสรรค์ความรู้ ความแข็งแรง และความสนุกสนาน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้ง งานศิลปะ สอนทำอาหาร และสอนกีฬาประเภทต่างๆ ในปัจจุบันโครงการโรงเรียนสุขหรรษา ได้สนับสนุนโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 14 แห่ง รวม 26 ทุน และได้มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนกว่า 3,500 คน ทั่วประเทศไทย