นางสาวโสพิญฐ์   สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) เป็นตัวแทนหน่วยงาน One Home กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นำทีมเจ้าหน้าที่นิคมฯ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 17 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ ร่วมกับผู้นำชุมชน ติดตามให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ตามโครงการ “เราชนะ” พร้อมรับฟังปัญหา ใน ช่วงสถานการณ์โควิด -19 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุขต่อไป