ในวันที่ 5​ มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วย นางสาวโสพิญฐ์   สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจกลุ่มอาชีพสตรีที่เข้ารับการฝึกอบรม “ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา” ในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 20 คน

นายอนันต์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการเยี่ยมชมผลงานและให้กำลังใจกลุ่มสตรีที่เข้ารับการฝึกอบรม “ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา” ซึ่งการอบรมดังกล่าว กระทรวง พม. โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพสตรีกลุ่มแม่บ้านที่อยู่ในพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ให้ได้รับความรู้ในการพัฒนาอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยใช้วัสดุธรรมชาติจากผักตบชวาซึ่งมีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุนการผลิตเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดและลงมือทำ ตลอดจนผ่อนคลายความเครียดในช่วงสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 อีกด้วย

ทางด้านผู้ปกครองนิคมฯ กล่าวว่า นิคมสร้างตนเองบางระกำ ได้รับมอบนโยบายให้มีการพัฒนาศักยภาพของราษฎรในพื้นที่ความรับผิดชอบของนิคมฯ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้ไม่แน่นอน รายได้ขาดช่วง เนื่องจากรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจะได้ตามช่วงฤดูกาล และไม่เพียงพอต่อการครองชีพ โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 สร้างความตึงเครียดในการดำเนินชีวิต ดังนั้น การส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่นิคมฯมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเสริมต่างๆ จะสามารถช่วยผ่อนคลายปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรได้อีกด้วย