นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ “ปลูกพืชไร้ดิน” ให้แก่ราษฎรในพื้นที่นิคมฯ หมู่ที่ 8 บ้านประดา ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 20 คน

ซึ่งการปลูกพืชไร้ดิน หรือ การปลูกพืชด้วยน้ำ นับเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัดพื้นที่ และไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่าง ๆ ในดิน ทำให้ได้พืชผักที่สะอาดเป็นอาหารประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสามารถเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรให้สามารถปลูกพืชนอกฤดูกาลได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย