ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมที่ทำการนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมฯ พร้อมด้วย นางอุไร นารถสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนานิคม เข้าร่วมประชุมทางไกล กับศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ 19/2563 ผ่านระบบ Video Conference

โดยมี นายปรเมธี​   วิมลศิริ ปลัดกระทรวง พม. เป็นประธาน ต่อจากนั้น เวลา 11.00 น. ได้ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศปก.พส.) โดยมี นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ทันต่อสถานการณ์ภายใต้ระเบียบของทางราชการต่อไป