จังหวัดอุดร ผนึกความร่วมมือองค์กรรัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาชน จัดพิธีมหาทักษิณานุปทาน มหาสังฆทาน 127 ปีอุดรธานี เพื่อน้อมระลึกถึงคุณงามความดีของอดีตบูรพมหากษัตริยาธิราช วีรชน ผู้เสียสละต่อประเทศชาติ และผู้มีพระคุณในจังหวัดอุดรธานีจากอดีตถึงปัจจุบัน และเพื่อทำบุญตอบแทนคุณแผ่นดินในวาระครบ 127 ปีจังหวัดอุดรธานี นับเป็นการผนึกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ภาคธุรกิจ สมาคมชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานี สมาคมนักธุรกิจไทย-เวียดนามแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดอุดรธานี และประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี ภายใต้แนวคิด “เช้าทำบุญเลี้ยงพระ กลางวันเลี้ยงคน เย็นเลี้ยงผี” สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ พร้อมร่วมสำนึก ในพระคุณของแผ่นดินบ้านเกิด

พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานเปิดงานพิธีมหา ทักษิณานุปทาน มหาสังฆทานอุทิศแด่บูรพกษัตริยาธิราชเจ้า วีรชน ผู้เสียสละต่อประเทศชาติและบรรพบุรุษ เพื่อทำบุญตอบแทนคุณแผ่นดินครบ 127 ปีจังหวัดอุดรธานี โดยเป็นการผนึกความร่วมมือของภาครัฐ ส่วนราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี หอการค้าจังหวัดอุดรธานี มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ภาคธุรกิจ สมาคมนักธุรกิจไทย-เวียดนามแห่งประเทศไทย บมจ. กอระ เอ็นเตอร์ไพร์ซ และประชาชนชาวอุดรธานี

ทางด้านนายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ขึ้นกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานทำบุญครั้งนี้ เพื่อบำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป เพื่อทำบุญอุทิศ สำนึกในพระคุณอดีตบูรพมหา กษัติยาธิราช วีรชน ผู้เสียสละต่อประเทศชาติ และบรรพบุรุษผู้มีพระคุณในจังหวัดอุดรธานีจากอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยอันดีงามให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน

นอกจากนี้ หม่อมหลวงภัทรสุดา กิติยากร ร่วมในพิธีมหาทักษิณานุปทาน มหาสังฆทานฯ ขึ้นจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย หน้ารูปป้ายบูรพกษัตริยาธิราช วีรชนและกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
พร้อมกันนี้แขกพิเศษได้ร่วมจุดธูปเทียน หน้าโต๊ะบูชาท้าวเวสสุวรรณ หน้าโต๊ะบูชาพ่อปู่ศรีสุทโธ แม่ย่า หน้าโต๊ะเจ้าที่ และป้ายบรรพชน ภายในงานยังมีข้าราชการ แขกผู้เกียรติเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ อาทิ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พลตรีวินัย เจริญศิลป์ ผู้บัญชาการทหารบกมณฑล 24 จังหวัดอุดรธานี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี ผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดอุดรธานี นายกเทศมนตรีเทศมนตรีเมืองอุดรธานี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายทอง กุลธัญวัฒน์ นายกสมาคมนักธุรกิจไทยเวียดนามแห่งประเทศไทย นายหว่าง หง็อก เซิน กงสุลใหญ่เวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น นายเลืองยุทธ. เลือง นายกสมาคมชาวเวียดนามประจำจังหวัดอุดรธานี นายกสมาคมจีนจังหวัดอุดรธานี นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี นายทอง กุลธัญวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท วีที แหนมเนือง จำกัด นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีร่วมกิจกรรม

นอกจากนี้ภายในงานช่วงเช้าคณะสงฆ์ ข้าราชการ และประชาชน ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ สามเณร 127 รูป (พระสงฆ์เถรวาท 87 รูป พระสงฆ์มหายาน 40 รูป) ด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และรำบวงสรวง พร้อมด้วยการประกอบพิธีมหาทักษิณานุปทาน มหาสังฆทาน อุทิศแด่บรรพชนและวีรชน ตั้งโรงทานอาหาร น้ำดื่มแก่ประชาชน ในช่วงบ่ายจัดพิธีกรรม พุทธศาสนามหายาน สวดพุทธมนต์ สาธยายพระสูตร อามิตาพุทธวยุหสูตร มหาปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร และสุขาวดีจุติสูตร เซ่นข้าวให้กับวิญญาณบรรพชนและวิญญาณไร้ญาติ (กุ๊งเจ๊า สังคีตธรรม) และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนโครงการ ฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยพิธีมอบข้าวสารแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมและตัวแทนหน่วยงานราชการองค์กรการกุศลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไววัสโคโรนา หรือโควิด 9 และประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรรัฐ และภาคธุรกิจ​ นางสาวกรชวัล สมภักดี ประธานกรรมการบริหารบริษัท กอระ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด (มหาชน) ร่วมงานพร้อมร่วมบริจาคข้าวจำนวน 10,000 กิโลกรัม และบริจาคเงิน เป็นจำนวน 100,000 บาท