จากแนวทางของแนวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่๙ พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจผ่านโครงการตามแนวพระราชดำริต่าง ๆ  กองทัพอากาศได้นำแนวทางของพ่อมาสานต่อเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรวงห่วงใยราษฎรเสมอมาผ่านงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา”

พลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์  รองผู้บัญชาการทาหารอากาศ กล่าวว่า  กองทัพอากาศได้แสดงความจงรักภักดี เชิดชูพระเกียรติคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีต่อพระบรมราชชนก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ที่ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น จึงกำหนดจัดงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา”

เพื่อแสดงผลงานนิทรรศการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ ที่น้อมนำศาสตร์ของพระราชามาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ กองทัพอากาศในฐานที่เป็นหน่วยงานแรก ๆที่ทำฝนหลวง ตระหนักดีว่าฝนของพระราชไม่ได้หายไปไหนในฤดูแล้ง แค่ย้ายที่โดยซึมลงไปอยู่ใต้ดิน จึงได้พิจารณาวิธีนำน้ำมาใช้ โดยการนำพลังงานทดแทน คือ แสงอาทิตย์ มาใช้เป็นพลังงานหลักในการนำน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ ภายใต้ชื่อโครงการ “เทพประทานธารา” เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูกอย่างเพียงพอ เป็นการพัฒนาและบริหารจัดการระบบน้ำตามแนวทางพระราชดำริแบบครบวงจร ตั้งแต่น้ำจากฟ้าจนถึงน้ำบาดาล

เมื่อมีน้ำผลผลิตก็มากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีโอกาสทางอาชีพเพิ่มขึ้น เกิดการสร้างงาน เกิดวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมและขนาดจิ๋ว ทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์นำไปสู่การแก้ปัญหาคนย้ายถิ่นฐานไปทำงานในเมือง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างแท้จริง

  

การจัดงานครั้งนี้กองทัพอากาศจึงได้รวบรวมผลงานการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในหน่วยงานของกองทัพอากาศ และสนับสนุนเกษตรกรเครือข่ายชุมชนจนประสบความสำเร็จ โดยนำมาจัดแสดงในงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ร้อยเรียงเรื่องราวการน้อมนำศาสตร์พระราชาในกองทัพอากาศ นิทรรศการฝนหลวง การสร้างฝายแม้วชะลอน้ำ การรีไซเคิลน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเป็นน้ำมันไบโอดีเซล การพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานหลักในการสูบน้ำใต้ดิน ภายใต้ชื่อโครงการเทพประทานธารา การส่งเสริมเกษตรกรเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จด้วยศาสตร์พระราชา การแสดงผลงานเกษตรกรเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศจนประสบความสำเร็จ การถ่ายทอดความรู้ศาสตร์พระราชาจากปราชญ์ชาวบ้านที่ตามรอยในหลวงรัชกาลที๙  การฝึกอบรมอาชีพฟรี เป็นต้น

ทั้งนี้งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม- 6 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ(ธูปะเตมีย์) ตั้งแต่ 10.00-20.00 น.