นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานเปิดงาน“พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออกของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง”โดยมีนายชยาวุธจันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

นางอุมาพร สุขม่วง กล่าวว่า จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาครมีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์เซรามิกหรืองานเครื่องปั้นดินเผามาเป็นเวลานาน แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ความนิยมใช้งานผลิตภัณฑ์แบบเดิมเริ่มลดน้อยลง ผู้ผลิตจำเป็นต้องปรับรูปแบบตามความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ วศ.จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออก โดย วศ.เน้นการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการผลิต และมจพ.ทำหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์และทดสอบตลาด รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการโดยมีเป้าหมายผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 20 กิจการ 40 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้วจะมีมูลค่าสูงขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30