กรุงเทพมหานคร เปิด “ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร” ทั่ว 6 กลุ่มโซนรอบกรุงเทพฯ  ชูแนวคิด “We Change Bangkok Change” มองโลกแบบคนตัวเล็ก ส่งมอบโลกสีเขียวให้กับคนรุ่นใหม่ ชวนเยาวชนไทยให้เข้ามามีส่วนร่วม ด้วยสื่อสร้างสรรค์อย่าง “การ์ตูนแอนิเมชั่น” เพื่อเร่งปลูกจิตสำนึก สร้างวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเรียนรู้วิธีการจัดการขยะอย่างครบวงจร

%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%944lio_________-____fi

การสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน เริ่มต้นตั้งแต่อายุน้อย และเพื่อให้กลุ่มเยาวชนเข้าใจง่าย กรุงเทพมหานครจึงริเริ่ม การผลิตสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนตร์ “การ์ตูนแอนิเมชั่น” ขึ้น  โดยเน้นเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรผ่านตัวการ์ตูน  และศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวนับเป็นต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปลงขยะเป็นทรัพยากร เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ก้าวเข้ามาเป็นแนวร่วมในการสร้างมหานครสีเขียว รวมถึงการจำลองพื้นที่ระบบการจัดการขยะในกล่องคอนเทนเนอร์ที่ออกแบบอย่างล้ำสมัยอีกด้วย

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a14_________-____filename_1________lmc4lie4lij4lmb4lih4lizlmpwzw

4lma4lib4li04liu4lio4li54liz4lii4lmm4lmc4lij4lih4l_________-____filename_1________ma4lij4li14lii4liz4lij4liy4lik4lih4liz4liv4lij4_________-____filename_2________li1lmpwzw

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาที่สำคัญระดับประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะ ที่ปัจจุบันมีผู้เล็งเห็นความสำคัญมากขึ้น และเริ่มปฏิบัติจนเห็นแนวทางที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เกิดการยอมรับและมีกระแสตื่นตัวในกลุ่มคนในชุมชนและสถานศึกษา จากผลสำเร็จภายใต้แนวคิดของ โครงการ Bangkok Green Community ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับปีนี้ ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากหลายๆโครงการ  กทม.พร้อมเปิดตัวโครงการศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ รวม 6 ศูนย์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ที่ทุกชุมชนในกรุงเทพฯ ได้แก่
1) กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ได้แก่ โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) เขตบางขุนเทียน
2) กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ได้แก่ โรงเรียนคลองบางพรหม เขตทวีวัฒนา
3) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ได้แก่ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา
4) กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ได้แก่ โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง
5) กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ได้แก่ โรงเรียนคลองทรงกระเทียม เขตลาดพร้าว
6) กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ

โดยหน่วยงานหรือชุมชนอื่นๆที่สนใจ สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการ ภายในศูนย์ต้นแบบไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน รวมถึงการร่วมกันพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

4lio4li54liz4lii4lmm4lmc4lij4lih4lma4lij4li14lii4l_________-____filename_1________iz4lie4lil4lit4lih4lia4liy4lih4lie4lij4lir4lihl_________-____filename_2________mpwzw

แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “กรุงเทพมหานครต้องรับมือกับปัญหาจากขยะที่มากขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ และจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่เราตั้งเป้าหมายให้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองแห่งสิ่งแวดล้อม มีอากาศ น้ำ และสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด และเหมาะสมสำหรับการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งเราทุกคนต้องร่วมมือกัน ทั้งประชาชนในชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน และสถานประกอบการต่างๆ  นับเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้กรุงเทพมหานครของเรา ก้าวสู่การเป็นมหานครสีเขียว Bangkok Green Community ชุมมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” อย่างยั่งยืนตลอดไป”

%e0%b8%9e%e0%b8%8d%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c

%e0%b8%9e%e0%b8%8d%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c2

“We Change Bangkok Change” เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงจากกลุ่มคนเล็กๆ สู่เมืองหลวง  กรุงเทพมหานครจะเดินหน้าเข้าหากลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยมุ่งที่จะปลูกฝังจิตสำนึก สร้างวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ร่วมมือร่วมใจกันคัดแยกขยะ เรียนรู้กระบวนการจัดการขยะ ทิ้งให้ถูกที่ ถูกเวลา ถูกประเภท  โดยหวังผลให้ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจรนี้ ได้สร้างและสอนเยาวชนให้เรียนรู้ที่จะสร้างคุณค่า เพื่อให้เกิดความสมดุลสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจ ด้วยวิธีการแปรเปลี่ยนขยะ ให้กลับกลายมาเป็นทรัพยากร และสร้างคุณประโยชน์ใช้สอย ด้วยกระบวนการออกแบบ ดัดแปลงสร้างเป็นผลิตภัณฑ์”

 

%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%86%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a4lik4_________-____filename_1________li44liu4lic4lii4liw4lij4li14lme4lil4lma4lie4li0_________-____filename_2________4lilioc4ge

112016

โครงการศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร เริ่มต้นใน 6 ศูนย์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ถือเป็นโครงการนำร่องที่เปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชน ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลัก ได้มีพื้นที่เรียนรู้การจัดการขยะต้นแบบอย่างครบวงจร ที่น่าสนใจ ด้วยการจำลองพื้นที่ระบบการจัดการขยะในกล่องคอนเทนเนอร์ และมีสื่อการเรียนรู้ภาพยนตร์ “การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่องการจัดการขยะ” เพื่อให้เข้าถึงเยาวชนได้ง่าย ตลอดจนต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปลงขยะเป็นทรัพยากร เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ก้าวเข้ามาเป็นแนวร่วมในการสร้างมหานครสีเขียว ร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไป

4lma4lib4li04liu4lio4li54liz4lii4lmm4lmc4lij4lih4l_________-____filename_1________ma4lij4li14lii4liz4lie4lij4liw4lij4liy4lihos5qc_________-____filename_2________gc

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a24liz_________-____fi %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a19

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/WeChangeBangkokChange