จังหวัดนครปฐม สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ได้จัดทําโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อ รองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัดนครปฐม ในครั้ง นี้ข้ึนเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการท่องเท่ียว ให้เป็นท่ีรู้จักแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป และจัดทําข้อมูลการท่องเที่ยวให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและผลักดันสู่การปฏิบัติ ใน การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยวให้ดียิ่งข้ึน นอกจากการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวที่หลากหลายแล้ว การ พัฒนาและยกระดับตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมโดยเน้นข้อมูลของจังหวัดในด้านการท่องเที่ยว ให้มีเนื้อหาสาระอย่างถูกต้อง และครบทุกด้าน พร้อมกันนี้ก้อยังมีภาพถ่ายสถานที่สวยงามในมุมต่างๆของแต่ล่ะที่ มาแนะนำและเป็นไอเดียเพื่อเป็นไอเดียและแรงจูงใจ กระตุ้นให้นักท่องเท่ียวเกิดความ ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวจากที่หนึ่งไปอีกทีหนึ่ง สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการจัดทํา ทั้ง 7 อําเภอในจังหวัดนครปฐม ประกอบไปด้วย
อำเภอกำแพงแสน อำเภอท่ีอยู่ห่างจากตัวเมือง 30 กว่ากิโล แต่ก็ยังเป็นอำเภอที่ผู้คนให้ความสนใจไม่น้อยไปกว่าตัวเมือง ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่น่าเที่ยวไม่น้อยซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่น
นิตาธร ทะเลน้ำจืด

          ที่อยู่ : 136 หมู่ 5 ตําบลสระพัฒนา อําเภอกําแพงแสน นครปฐม 73180
เบอร์ติดต่อ : 089-242-3024 / 092-409-9922
อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ

          ที่อยู่ : 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน 73140
เบอร์ติดต่อ : 034-351886
อำเภอดอนตูม อีกหนึ่งอำเภอที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนครปฐม ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กว่าโลมีแหล่งท่องเที่ยวคือ
ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม ทุ่งพิชัย
ที่อยู่ : 144 หมู่ 3 บ้านทุ่งพิชัย ตําบลห้วยพระ อําเภอดอนตูม ต.ห้วย
เบอร์ติดต่อ : 085-428-4385
อำเภอนครชัยศรี อำเภอท่ีอยู่ใกล้ตัวเมืองมากที่สุด และเป็นที่นิยมของนักท่องเท่ียว ซึ่งนครชัยศรี อยู่ห่าง ตัวเมืองประมาณ 18 กิโลมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย
เจษฎา เทคนิค มิวเซียม

ที่อยู่ : 100 หมู่ 2 ตําบลงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
เบอร์ติดต่อ : 034-339468
ดูบัว คาเฟ่
ที่อยู่ : 88/8 ม.1 ตําบล บํางแก้วฟ้า อําเภอนครชัยศรี นครปฐม 73120
เบอร์ติดต่อ : 097-024-0842
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยที่อยู่ : 43/2 หมู่ 1 ถนนบรมรําชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) กม.31 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
เบอร์ติดต่อ : 034-332604 / 034-332109
Woodland เมืองไม้ที่อยู่ : 15/1 หมู่ 4 ตําบลดอนแฝก อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เบอร์ติดต่อ : 034-265330
วัดกลางบางแก้วที่อยู่ : 113 หมู่ 2 ต.นครชัยศรี อ.นครชียศรี จังหวัดนครปฐม 73120
เบอร์ติดต่อ : 034-331462 / 034-332182
วัดกลางบางพระ


ที่อยู่ : 86 หมู่ 4 ตําบลบํางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เบอร์ติดต่อ : 034-239-225
วัดศรีษะทอง


ที่อยู่ : ตําบลศรีษะทอง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
เบอร์ติดต่อ : 034-227462
สยามชัยหาดทรายขาว @นครชัยศรีที่อยู่ : ตําบลพะเนียด อําเภอนครชัยศรี นครปฐม 73120
เบอร์ติดต่อ : 081-446-2441
อำเภอบางเลน อำเภอที่อยู่ไกลจากตัวเมืองที่สุด ซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบๆ 50 กิโล ถือว่าไกลไม่น้อยเลยละ แต่ที่นี้ก็เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ชวนให้หลงไหลมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเช่น
ตลาดน้ำทุ่งบัวแดงที่อยู่ : 10/2 หมู่ที่ 6 ถนนการประปานครหลวง ตําบลบางเลน อําเภอบางเลน นครปฐม 73130
เบอร์ติดต่อ : 081-259-7667
ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122


ที่อยู่ : ซอยเทศบาล 7 ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน นครปฐม 73190
เบอร์ติดต่อ : 081-9109-683
เมืองรัตติยาที่อยู่ : 29 หมู่ที่ 2 ตําบลคลองนกระทุง อําเอภบางเลน นครปฐม 73130เบอร์ติดต่อ : 063-058-5672
อำเภอพุทธมณฑล อำเภอที่อยู่ห่างจากตัวเมือง 30 กว่ากิโล ถือได้ว่าเป็นด่านหน้าของจังหวัดนครปฐม ถ้า หากมุ่งหน้ามาจากกรุงเทพ
พุทธมณฑลที่อยู่ : 25/25 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธมณฑล สําย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
เบอร์ติดต่อ : 024-419012 / 024-419009
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย (หอภาพยนตร์)ที่อยู่ : 94 ม 3 ถนน พุทธมณฑลสําย 5 ตําบล ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
เบอร์ติดต่อ : 02-482-2013 ต่อ 119
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสําย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เบอร์ติดต่อ : 02-441-5272-4
อำเภอเมือง ศูนย์กลางของจังหวัดนครปฐม ที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมาย และวัฒนธรรมอันน่าหลงใหล
ตลาดเช้าซอย 2ที่อยู่ : ถนนเทศ ซอย 2 ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
เบอร์ติดต่อ : 087-157-7708
ตลาดบน-ล่างที่อยู่ : ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
วัดป่าปฐมชัยที่อยู่ : 128/2 หมู่ 3 ตําบลหนองปํากโลง อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 เบอร์ติดต่อ : 081-199-4062
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร


ที่อยู่ : 27 ถนนเทศา ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
เบอร์ติดต่อ : 034-752847-8
อำเภอสามพราน อำเภอที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 26 กิโล อำเภอที่เต็มไปด้วยสีสัน
ตลาดน้ำดอนหวายที่อยู่ : 78 หมู่ 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
เบอร์ติดต่อ : 02-482-7213-5 / 084-891-6612
ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพรานที่อยู่ : 117 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม กม. 30 อ. สามพราน จ.นครปฐม 73110 เบอร์ติดต่อ : 081-824-4119
วัดไร่ขิงที่อยู่ : 51 หมู่ 2 ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
เบอร์ติดต่อ : 034-311384 / 034-323056
วัดสามพรานที่อยู่ : 92/8 หมู่ 7 ตําบลสํามพรําน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 เบอร์ติดต่อ : 081-901-8389
การดําเนินการจัดโครงการครั้งนี้โดยสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพ เพื่อให้การท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพและนักท่องเที่ยวสามารถทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
งบประมาณโดยจังหวัดนครปฐม ดําเนินการโดยสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ร่วมกับบริษัท มากมิตร โปรดักชั่น จํากัด
#จังหวัดนครปฐม #สํานักงํานท่องเที่ยวและกีฬําจังหวัดนครปฐม #นครปฐมเล่าได้ไม่รู้จบ #MAKMiT
โครงการนี้ได้ดําเนินการถ่ายทําก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่