วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการหมู่บ้านที่ 5 เขาพระ (คนไทยพวน) ได้ชักชวนชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านที่ 9 ศรีสรรเพชญ์ และหมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือ และชาวบ้านจากพื้นที่อื่นๆ มาร่วมกันสืบสานตามโครงการสืบสานและฟื้นฟูท่องเที่ยววิถีชีวิตท้องถิ่นบ้านเขาพระ มีการสอนสานกระเหลวและสานชะลอม เพื่อให้ชาวบ้านสามารถนำไปพัฒนาต่อเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองวิถีชุมชนและสามารถพัฒนาเรื่องราวร้อยเรียงเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งโครงการนี้ อพท.7 ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับชาติพันธุ์ไทยพวน ให้คงอยู่สืบไปในพื้นที่ โดยมี นายเมธี แย้มเกษร เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นผู้ประสานหลักตามโครงการนี้ และนางสาวชมพูนุท ธาราสิทธิโชค เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ อพท.7ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ในการเก็บข้อมูลประชาสัมพันธ์