1069952_482538898498021_748855761_n

ชาวไทยมีความใกล้ชิดผูกพันกับวัดมาช้านาน ไม่เพียงแต่วัดจะเป็นสถานที่ทำบุญ แหล่งผ่อนคลายสงบจิตสงบใจ  การรวมพลัง รวมกลุ่มมันเกิดขึ้นในวัด ไม่ว่าเทศกาล การละเล่นใดจะมีวัดเป็นจุดศูนย์กลาง กลุ่มคนรุ่นใหม่เริ่มห่างวัดไปทุกขณะ ประเพณีที่เคยงดงามในอดีตเริ่มถดถอยถูกคลอบงำด้วยวัฒนธรรมต่างชาติ และเพื่อรักษาประเพณีอันดีงาม BEDOUIN ขอเป็นพื้นที่เล็กๆ ที่จะปลูกฝังให้คนไทยได้ซึมซับวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างคนกับวัด เชื่อมสะพานบุญให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้รู้จักการทำบุญปฏิบัติธรรมเพื่อคงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบทอดไป
1000208_482544771830767_168210470_n

BEDOUIN ฉบับนี้จะพาท่านไป กราบสักการะหลวงพ่ออมรินทราเมศร์ ที่มีอายุกว่า 200 ปี ณ วัดอมรินทราราม หรือวัดตาล ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง วัดนี้เริ่มสร้างมาแต่ครั้งใดไม่มีหลักฐานปรากฏที่แน่ชัด มีเรื่องเล่าขานต่อกันมาว่า วัดนี้เริ่มสร้างมาก่อนที่เมืองราชบุรีจะย้ายฝั่งซ้ายของแม่น้ำแม่กลอง โดยเจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์ (แสง วงศาโรจน์) ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการเมืองราชบุรีคนที่ 2 ในสมัยรัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 2 เมื่อสร้างแล้วยังคงชื่อว่า “วัดตาล” เนื่องจากบริเวณที่ท่าน้ำวัดนี้ เป็นที่ขายน้ำตาล ชาวบ้านจึงเรียกกันติดปาก

1003168_486780908073820_1196110652_n
วัดอมรินทรารามเป็นวัดประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองราชบุรี ด้วยโบราณสถานวัตถุ เช่น โบสถ์ วิหาร ซึ่งเป็นของเก่ายังเหลืออยู่ให้เห็น แต่ได้ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ในการก่อสร้างครั้งนั้นได้เริ่มสร้างวิหารก่อน ต่อมาได้ก่อนสร้างโบสถ์ พระประธานในวิหารนั้นเป็นพระประธานคู่ปางมารวิชัย หรือปางสดุ้งมาร หันหลังให้กัน องค์หนึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ อีกองค์หนึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นที่กล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ ผู้คนส่วนใหญ่มักมาขอพรเรื่องความก้าวหน้าของงานราชการ ขอยศ ขอตำแหน่ง เป็นที่เลืองลือของชาวราชบุรี
998850_482543485164229_1270405941_n

ปัจจุบันมีพระโสภณสีลคุณ เป็นเจ้าอาวาสปกครองวัด ระหว่างปี 2516 ถึงปัจจุบัน โดยท่านได้ซ่อมแซมบูรณปฎิสังขรณ์วัดเรื่อยมา ตั้งแต่วิหารหลวงพ่ออมรินทราเมศร์แตกร้าวเสียหายอย่างหนักจากสงครามโลกครั้งที่ 2 โบสถ์เก่าที่ชำรุดทรุดโทรม กุฎิสงฆ์  หลวงพ่อได้บูรณะซ่อมแซม โดยอาศัยงบประมาณจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา ให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้การได้ หลวงพ่อได้ดูแลเรื่องการก่อสร้างต่างๆ ภายในวัด ด้วยตัวท่านเองจนถึงปัจจุบัน

999352_482544398497471_1597032553_n

007901_zps98dba798

10392542_706225032796072_564069308436232696_n