นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายธนเสฎฐ์ มาลาวงษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี และน.ส.ระพีพร คำสกุล ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันแถลงข่าว โครงการ “เส้นทางตามรอยทวารวดีมีดีต้องโชว์” กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม) ณ ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่า การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้กิจกรรม “เส้นทางทวารวดี มีดีต้องโชว์”กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1(สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม)ในครั้งนี้เพื่อเป็นการรื้อฟื้นเส้นทางความเจริญตั้งแต่ในอดีต สมัยทวารวดี ให้คนรุ่นหลังหรือนักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษา เข้าไปท่องเที่ยว เข้าไปเห็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เพื่อรำลีกถึงความเจริญที่ผ่านมา ที่สำคัญกิจกรรมในครั้งนี้เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวใน 4 จังหวัดดังกล่าวได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ เข้ามาเยี่ยมชม สถานที่สำคัญต่างๆ ในสมัยทวารวดี เพื่อนำไปเปิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจ เป้าหมายของผมชัดเจนกับกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่เส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางใหม่ “เส้นทางทวารวดีมีดีที่ต้องโชว์”ให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้รับรู้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวใน 4 จังหวัด ให้มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้มีรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวและเยี่ยมชม เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเส้นทางท่องเที่ยวพื้นที่อื่นๆได้นำไปเป็นแบบอย่างในการเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ อันจะสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชน

นายธนเสฎฐ์ มาลาวงษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้กิจกรรม “เส้นทางทวารวดี มีดีต้องโชว์” ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางเราให้ความสำคัญ เพราะมั่นใจว่าเมื่อกิจกรรมดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปผ่านสื่อมวลชน ผ่านผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจะต้องมียอดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมในจังหวัดสุพรรณบุรีกันมากขึ้นแน่นอน เพราะ ณ วันนี้จังหวัดสุพรรณของเรามีเงินรายได้จากการท่องเที่ยวปีละหลายพันล้าน นั่นเป็นเพราะว่าเรามีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งที่ธรรมชาติสร้างไว้ให้ ทั้งที่มนุษย์คิดค้นและสร้างขึ้นมาเอง ที่สำคัญจังหวัดของเราอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร เดินทางแค่ชั่วโมงกว่าๆก็ถึงแล้ว ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงไหลเข้ามาเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีตลอดเวลา ซึ่งกิจกรรม “เส้นทางทวารวดี มีดีต้องโชว์” ก็จะเป็นการกระตุ้น เป็นการส่งเสริมด้านการตลาดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีมากขึ้นแน่นอน

น.ส.ระพีพร คำสกุล ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่าในส่วนของรายละเอียดการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้กิจกรรม “เส้นทางทวารวดี มีดีต้องโชว์”นั้นจะมีการจัด “Fam Trip”ในเส้นทางตามรอยทวารวดีมีดีต้องโชว์ โดยการนำสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์พร้อมด้วยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆใน 4 จังหวัดเช่นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี พระประโทนเจดีย์จังหวัดนครปฐม เป็นต้น โดยวันที่ 14 -15 กันยายน 2560 จะนำผู้ประกอบการไปเที่ยวชมเส้นทางทวารวดีมีดีต้องโชว์ใน 4 จังหวัด วันที่ 18 -21 จะนำสื่อมวลชนตะลุยใน 4 จังหวัด  นอกจากนั้นมีการจัดทำหนังสือเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงสี่จังหวัด โดยรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมาอยู่ในที่เดียวกันเพื่อสะดวกกับนักท่องเที่ยวในการพกติดตัวเป็นข้อมูลในการท่องเที่ยว “เส้นทางตามรอยทวารวดีมีดีต้องโชว์”